اطلاعیه مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد

 
 
دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد ننموده اند، آخرین مهلت انتخاب واحد و شرکت در کلاس مورخ 25 مهرماه 1398 می باشد.

بدیهی است بعد از تاریخ فوق امکان انتخاب واحد در نیمسال جاری مقدور نمی باشد، و نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 غیبت با احتساب سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد.
 
اداره آموزش