کارگاه آموزشی MODFLOW در GMSسرفصل‌های دوره:
۱- مبانی آب زیرزمینی، معادلات حاکم، جریان آب زیرزمینی و
۲- معرفی مدل GMS
۳- آشنایی اولیه با مدلسازی و ارتباط با محیط GIS جهت ساخت لایه ها، انتقال داده ها و ابزارهای لازم در محیط GIS.
۴تهیه مدل مفهومی در محیط GMS
۵- تهیه ساختار اولیه در محیط GMS شامل شبکه بندی، توپوگرافی، سطح آب و ..

۶آشنایی با روشهای درون یابی.
۷شبیه سازی اولیه مدل.
۸- معرفی پارامترهای مدل آب زیرزمینی.
۹آنالیزحساسیت مدل، واسنجی و صحت سنجی مدل
۱۰- شبیه سازی مدل کمی آب زیرزمینی.
11 - مدلسازی مدل کیفی آب زیرزمینی.
مدرس: دکتر حمید کاردان مقدم
در صورتی که مایل به ثبت نام هستید از طریق این لینک اقدام نمایید.

https://iha.ir/workshop/