برگزار كنندگان و مشاركت كنندگان

استانداري مازندران
شهرداري آمل
دانشگاه مازندران
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
شركت آب منطقه اي مازندران
استانداري كرمان
شهرداري ساري
شهرداري بابلسر
شهرداري محمود آباد
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران- ساري
سازمان محيط زيست استان مازندران
سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران- دفتر نمايندگي آمل
كانون مهندسين آمل
كانون مهندسين محمودآباد
سيويليكا