در صورت پذيرش مقاله مبلغ يكصدو پنجاه هزار تومان به حساب جاري 909068630 بانك تجارت شعبه مركزي آمل به نام موسسه آموزش عالي هراز پرداخت و فيش واريزي به شماره 2296834-0121 فكس گردد.

تذكر مهم: مبلغ پرداخت براي دانشجويان يكصد هزار تومان مي باشد و در صورت ارائه بيش از يك مقاله مبلغ پرداختي براي نويسنده اول يا مسئول از 50% تخفيف برخوردار است.