محققین و پژوهشگران گرامی، لطفا مقالات را به آدرس ایمیل زیر

haraz@haraz.ac.ir              roshanbah@yahoo.com                       rashidpour.mostafa@gmail.com

 


ارسال فرمایند. برای ارسال مقالات فارسی در عنوان ایمیل حتما عبارت "ارسال مقاله" و برای ارسال مقالات انگلیسی نیز عبارت "Paper Submission" را تایپ نمایند. پس از ارسال مقاله، در ایمیل هایی که جهت ارسال مقاله نیست و فقط جهت کسب اطلاعات و پیگیری مقاله است، عبارت "کسب اطلاع" را همراه با کد مقاله تخصیص شده در عنوان ایمیل تایپ نمایند.