متقاضیان جهت ارسال مقاله، از فرمت مقاله ( WORD - PDF ) استفاده نمایند.