آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات: 10 شهريور 93
آخرين مهلت ارسال مقالات كامل: 15 شهريور 93

 

  
 

 

تاریخ برگزاری کنفرانس:  20 شهريور 1393