کمیته علمی و داوران مقالات
رئیس همایش: دکتر کریم سلیمانی ریاست موسسه آموزش عالی هراز و   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری
دبیر علمی همایش : دکتر کاکا شاهدی : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دبیر اجرایی همایش: دکتر محمود حبیب نژاد روشن عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مدیر داخلی : مهندس مصطفی رشیدپور، عضو هیئت موسسه آموزش عالی هراز
مدير انفورماتیک همايش: مهندس مرضيه راعي، موسسه اموزش عالي هراز


اعضای کمیته علمی:

دکتر علیجان آبکار:
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
دکتر میرخالق ضیاءتبار احمدی:  عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هراز   
دكتر حامد ادب: عضو هيات علمي دانشگاه سبزوار
دكتر ابراهيم اميدوار: عضو هيات علمي دانشگاه كاشان
دكتر شهرام خليقي: عضو هيات علمي دانشگاه تهران
دکتر سیامک دخانی : عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
دکتر علی اکبر رسولی: عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دكتر كميل ركني: موسسه آموزش عالي هراز

دکتر همت اله رورده: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
دکتر حسین زینی وند: عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
دکتر سید جواد ساداتی نژاد:  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی شاهنظری: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهندس مرتضی شعبانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دكتر گلاله غفاري: عضو هيات علمي كردستان
دکتر ولی اله کریمی: عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالي هراز

دکتر محمد جواد کوهساری: عضو هیئت علمی دانشگاه ملبورن استرالیا
خانم دکتر صدیقه لطفی: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
دکتر علی اکبر متکان: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن محسنی ساروی: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکترحمیدر ضا مرادی: عضو هیئت علمی  دانشگاه تربیت مدرس
دكتر ابوالفضل مساعدي: عضو هيات علمي دانشگاه مشهد
دکتر ناصر مهردادي: مدیر کل محیط زیست مازندران
دكتر ميرحسين ميريعقوب زاده: عضو هيات علمي دانشگاه اروميه
دکتر علی نجفی نژاد: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دكتر مهدي وفاخواه: عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
دکتر یخکشی : مدیر کل شرکت  آب منطقه ای مازندران