اعضاي جدید هيات امناء ( به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ)آقاي هاشم جمشيدي (رئيس هيات امناء)
معاون دانشجويي و فرهنگي
فوق ليسانس حقوق قضائي
محل اخذ: ایران
مرتبه علمي: مربي

 
دکتر محمود حبیب نژاد روشن
دکترای تخصصی هیدرولوژی
محل اخذ: فرانسه
مرتبه علمی: پروفسور

دكتر عباسعلي رستمي
دكتراي تخصصي شيمي فيزيك
محل اخذ: كانادا
مرتبه علمي: پروفسور

 

دكتر کورش صدیقی (نماينده وزير)
دكتراي تخصصي مکانیک
محل اخذ: انگلستان
مرتبه علمي: دانشیار

 

دكتر حشمت اله علي نژاد
دكتراي تخصصي شيمي آلي
محل اخذ: ايران
مرتبه علمي: پروفسور

مهندس سيد مجتبي شريف زاده (نماينده استاندار)
 

دكتر اصغر فلاح
دكتراي تخصصي جنگلداری
محل اخذ: ایران
مرتبه علمي: پروفسور


 

دكتر صديقه لطفي
دكتراي تخصصي برنامه ريزي شهري و منطقه اي
محل اخذ: انگلستان
مدير پژوهش و دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي
و رئيس دانشكده مديريت و علوم انساني
مرتبه علمي: پروفسور

 

دكتر غلامرضا  ملكشاهي
دكتراي تخصصي آمايش سرزمين
محل اخذ: فرانسه
مرتبه علمي: دانشیار