برگزاری ترم تابستان 95
کلیه دروس عمومی
دروس تخصصی در صورت حد نصاب رسیدن تعداد دانشجو
ثبت نام اولیه با واریز مبلغ 50% شهریه ثابت از تاریخ  95/4/1
ثبت  نام نهائی از تاریخ 95/4/12     لغایت 95/4/17
شروع کلاسها    95/4/19
پایان کلاسها     95/5/21
شروع امتحانات    95/5/23
پایان امتحانات     95/5/28

تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93

زمان انتخاب واحد: 93/11/11   لغايت   93/11/16

شروع كلاسها:    93/11/18


حذف و اضافه:    93/11/23 لغايت 93/11/27


حذف و اضافه دروس فقط در صورت انتخاب واحد در موعد مقرر امكان پذير است.