برنامه درسي مهندسي تكنولوژي ساختمان

 فراگيران پس از گذراندن دوره ، قابليتهاي لازم براي اشتغال در زمينه هاي زير را بدست خواهند آورد :
الف) سرپرست پروژه ساختماني
ب) نقشه کشي ساختمان ( پروژه هاي کوچک و بزرگ (
ج) کنترل کننده و بيان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها
د) به عنوان مترور در مهندسين مشاور به شرکتهاي ساختماني متره و برآورد کننده
نقش و توانايي فارغ التحصيلان: از فارغ التحصيلان اين دوره قابليتهاي زير انتظار مي رود:
برنامه ريزي مراحل کار و سازماندهي و کنترل پروژه ساختماني با مقطعي از پروژه بزرگ در کارگاه ساختمان
انتقال اطلاعات فني مورد نياز کارگاههاي ساختماني به کارگران
نظارت بر پروژه هاي کوچک ساختماني
تهيه نقشه هاي محاسباتي در دفاتر مهندسين يا سازمانهاي مربوط
سرپرستي کارگاه کوچک ساختماني و يا مقطعي از يک پروژه
کار در کارگاه به عنوان دستيار دروس عملي در کنار مدرس
متره و برآورد پروژه ها