وظايف و فعاليت هاي مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات

همكاري با مديران ورؤساي واحدها درامر تهيه وتنظيم بودجه

- جمع آوري بودجه هاي پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف وبررسي برنامه ها واعتبارات موردپيشنهاد

- تلفيق وتنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده درقالب هدفها وخط مشي هاي موسسه

- انجام بررسي هاي سازماني وبرآورد نيروهاي انساني موردنياز

- مطالعه وبررسي مستمر درسازمان ووظائف واحدهاي تابعه

- تفكيك وتقسيم صحيح وظائف بين واحدها و جلوگيري ازتكرار وتداخل وظائف

- تعيين وتشخيص پستهاي سازماني واحدهاي تابعه باهمكاري واحدهاي ذيربط