آدرس:

مازندران- آمل، خيابان طالب آملي، دريا 29 (كوچه تختي) سمت چپ، موسسه آموزش عالي آبان هراز