ضمنا مابقی دانشجویان ورودیهای قبل 15% شهریه متغیر نسبت به سال قبل افزایش یافت