قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
جهت ثبت نام از تاریخ 28 مهرماه 1399  لغایت 5 آبان ماه 1399  با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به صورت حضوری به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
تصویر شناسنامه و کارت ملی
اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه کپی
6 قطعه عکس4 ×3