راهنماي ثبت نام
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در رشته هاي آزمون سراسري 1392
 
  1. دو نسخه كپي شناسنامه و كارت ملي
  2. شش قطعه عكس
  3. اصل و كپي (دو نسخه) از مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي
  4. كارنامه قبواي سازمان سنجش