دانشگاه صنعت نفت Petroleum University of Technology
دانشگاه اراک Arak University
دانشگاه اروميه Oroumie University
دانشگاه الزهرا   Alzahra University
دانشگاه اصفهان University of Isfahan
دانشگاه امام صادق   Imam Sadegh University
دانشگاه بوعلی سينا   Bu-Ali Sina University
دانشگاه تبريز   University of Tabriz
دانشگاه تربيت دبير شهِيد رجايی  Shahid Rajaee Teacher Training University
دانشگاه تربيت مدرس Tarbiat Modares University
دانشگاه رازي   Razi University
دانشگاه زنجان   Zanjan University
دانشگاه سمنان Semnan University
دانشگاه سيستان و بلوچستان University of Sistan and Baluchestan
دانشگاه شاهرود   Sharood university of technology
دانشگاه شهيد باهنر کرمان Shahid Bahonar University of Kerman
دانشگاه شهيد چمران اهواز Shahid Chamran University of Ahvaz
دانشگاه شيخ مفيد   Mofid University
دانشگاه صنعتی نفت Petroleum University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی Khajeh-Nasir-Toosi University of 
دانشگاه صنعتی شريف  Sharif University of Technology
دانشگاه شهيد بهشتی Shahid Beheshti University
دانشگاه شيراز   Shiraz University
دانشگاه علم و صنعت Iran University of Science & Technology
دانشگاه علامه طباطبايی Allameh Tabatabae’i University
دانشگاه کاشان  University of Kashan
دانشگاه گيلان  University of Guilan
دانشگاه مازندران   University of Mazandaran 
دانشگاه هرمزگان   Hormozgan University of Technology
دانشگاه هنر Art University
دانشگاه يزد   University of Yazd
دانشگاه فردوسی مشهد   Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه کردستان University of Kurdistan
دانشگاه لرستان Lorestan University
دانشگاه یاسوج Yasuj University
دانشکده  صنعت  هواپیمائی کشوری Civil Aviation Technology College
دانشکده روابط بین الملل School of International Relation
دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور Power And Water University of Technology
دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات ایران                                    ICT Dept.
پژوهشکده آمار Statistical Research and Training Center
پژوهشگاه صنعت نفت Creative Research Delivering Solutions
آموزشکده محیط زیست College of Environment
انستیتو بیوفیزیک و بیوشیمی Institute of  Biochemistry  and  Biophysics
مدرسه عالی شهید مطهری Martyr Motahari College
موسسه آموزش عالی سجاد Sadjad Institute of Higher Education
موسسه آموزش عالی شیخ بهائی Sheikhbahaee University
موسسه آموزش عالی نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) University college of Nabi Akram