رديف حوزه شماره تماس (كد 011)
1 رياست 44298626
2 دورنگار 44296834
3 معاونت آموزشي 44296833
4 حراست 44296838
5 آموزش 44296835
6 امور دانشجويي 44298308
7 نگهباني 44265467
8 كتابخانه 44265984
9 سايت 44296387-44296386
10 تحصيلات تكميلي 44265743