رديف حوزه شماره تماس (كد 011)
1 رياست 44298626
2 دورنگار 44296834
3 حراست 44296838
4 آموزش 44296835
5 نگهباني 44265467