اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی هراز
 رئيس موسسه: دكتر کریم سلیمانی
دكتراي تخصصي ماهواره
محل اخذ: انگلستان
مرتبه علمي: پروفسور   
جزئیات بیشتر


 


دکتر محمود حبیب نژاد روشن
دکترای تخصصی هیدرولوژی
محل اخذ: فرانسه
مرتبه علمی: پروفسور

جزئيات بيشتر


 


معاون آموزشي: مهندس علي اصغر عليزاده
فوق ليسانس علوم اقتصادي
محل اخذ: دانشگاه مازندران
مرتبه علمي: مربي

جزئيات بيشتر


 


دكتر غلامرضا اردشير
دكتراي تخصصي برق- الكترونيك
محل اخذ: انگلستان
رئيس دانشكده فني و مهندسي
مرتبه علمي: دانشيار

جزئيات بيشتر

 

 


آقای هاشم جمشيدي
معاون دانشجويي و فرهنگي
فوق ليسانس حقوق قضائي
محل اخذ: ایران
مرتبه علمي: مربي
جزئيات بيشتر


 


دكتر صديقه لطفي
دكتراي تخصصي برنامه ريزي شهري و منطقه اي
محل اخذ: انگلستان
مدير پژوهش و دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي
و رئيس دانشكده مديريت و علوم انساني
مرتبه علمي: پروفسور
جزئيات بيشتر
 


مهندس مجید احمدپور