رشته های تحصیلی دایر در مقطع کارشناسی ارشد
 
حسابداری
حسابداری مدیریت
مدیریت بازرگانی- بازاریابی
علوم و مهندسی آب-
منابع آب
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
علوم و مهندسی آبخیز- مدیریت حوزه‌های آبخیز
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- سنجش از دور
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- سیستم اطلاعات جغرافیایی


رشته های تحصیلی دایر در مقطع کارشناسی  و کاردانی (آزمون سراسری و سوابق تحصیلی)
 
حقوق
حسابداري
مهندسي برق
مهندسي عمران

مهندسي معماري
مهندسي فضاي سبز
فقه و حقوق اسلامي
علوم و مهندسي باغباني
كارداني حسابداري
كارداني مديريت صنعتي

كارداني مديريت بازرگاني
 

رشته های تحصیلی دایر در مقطع کارشناسی ناپیوسته

مديريت بازرگاني
مهندسي اجرايي عمران

علمي - كاربردي معماري
علمي - كاربردي حسابداري
مهندسي تكنولوژي الكترونيك
مهندسي تكنولوژي برق- قدرت
مهندسي كشاورزي - گياه پزشكي
مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتررشته های تحصیلی دایر در مقطع کاردانی نظام جدید

عمران
معماري
حسابداری
الكتروتكنيك
صنايع غذايي
كامپيوتر نرم افزار
الكترونيك عمومي
امور زراعي و باغي - تكنولوژي گياه پزشكي