http://download.samasoft.net/sama/Samalive/AllSamaliveCenter.mp4
آموزش کامل سمالایو، با تمام جزئیات

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClass.mp4
آموزش کلاس مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassPermissions.mp4
فعالسازی دسترسی های لازم در مرورگرها برای جلسه آموزش آنلاین


راهنمای ورود به سامانه کلاس آنلاین-دانشجویان
 وارد سایت www.samalive.ir  شوید
گزینه ورود را کلیک کنید
ورود با سماسامانه را انتخاب کنید
نوع دانشگاه را غیرانتفاعی و نام دانشگاه آبان هراز را از بین گزینه ها انتخاب کرده و گزینه ورود را بزنید
با نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز مربوطه (شماره شناسنامه) وارد سامانه شوید
در صورتی که استاد درس را فعال کرده باشد برای شما پیام (لیست کلاس هایی که شما به آن دعوت شده اید) عضویت در کلاس ارسال می شودhttp://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashboradMobile.mp4
آموزش پنل دانشجویان، بررسی تکالیف، یادداشت، آموزش مجازی --- موبایل

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashborad.mp4
آموزش پنل دانش پذیر، بررسی تکالیف،‌ یادداشت،‌ آموزش مجازی


راهنمای ورود به سامانه کلاس آنلاین-استادان گرامی

وارد سایت www.samalive.ir  شوید
گزینه ورود را کلیک کنید
ورود با سماسامانه را انتخاب کنید
نوع دانشگاه را غیرانتفاعی و نام دانشگاه آبان هراز را از بین گزینه ها انتخاب کرده و گزینه ورود را بزنید
با نام کاربری (کد استادی) و رمز مربوطه وارد سامانه شوید
(رمز ورود را در سامانه آموزش دانشگاه در سایت دانشگاه  haraz.ac.ir  تغییر دهید)
بعد از ورود نیمسال 991 را انتخاب کنید و برای هر درس گزینه افزودن به سماسامانه را بزنید تا درس برای دانشجویان فعال شود


راهنمای ورود به سامانه کلاس آنلاین (دانشجویان)

راهنمای ورود به سامانه کلاس آنلاین (استادان گرامی)