اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی محل اخذ مرتبه نوع همکاری           
تمام‌وقت             نیمه‌وقت            

كريم سليماني

ماهواره و علوم محيطي

انگلستان

استاد
 
*
علي اصغر عليزاده اقتصاد ایران مربی *  
محمود حبيب نژاد روشن هیدرولوژی فرانسه استاد   *
ميرخالق ضياءتبار احمدي آبياري آمریکا استاد *  
غلامرضااردشير                    برق- الكترونيك انگلستان دانشیار   *
صديقه لطفي برنامه ريزي شهري و منطقه اي انگلستان                استاد   *
مریم شکری بوم شناسي عمومي و عملي (بوم شناسي خاكي) فرانسه استاد *  
نصرت ا... صفائیان بوم شناسي عمومي و عملي (بوم شناسي خاكي) فرانسه استاد *  
محسن علیزاده ریاضی                                                                    ایران مربی *  
ولی اله کریمی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران استادیار           *مدیران گروه

نام و نام خانوادگی رشته

کریم سلیمانی

GIS
محمود حبیب نژاد روشن آبخیزداری
میرخالق ضیاتبار احمدی منابع آب
علی اصغر علیزاده مدیریت
صدیقه لطفی حسابداری
محسن علیزاده مدیر مالی


کارشناسان رشته

نام و نام خانوادگی رشته

سیده محبوبه موسوی

رشته های کشاورزی
فاطمه لطفی رشته های علوم انسانی
مرضیه راعی رشته های فنی