رئيس موسسه: دكتر کریم سلیمانی
دكتراي تخصصي ماهواره
محل اخذ: انگلستان
مرتبه علمي: پروفسور   
جزئیات بیشتر 

معاون اداری و مالی: دکتر محمود حبیب نژاد روشن
دکترای تخصصی هیدرولوژی
محل اخذ: فرانسه
مرتبه علمی: پروفسور

جزئيات بيشتر 

معاون آموزشي و دانشجویی: مهندس علي اصغر عليزاده
فوق ليسانس علوم اقتصادي
محل اخذ: دانشگاه مازندران
مرتبه علمي: مربي

جزئيات بيشتر

دكتر صديقه لطفي
دكتراي تخصصي برنامه ريزي شهري و منطقه اي
محل اخذ: انگلستان
مدير پژوهش و دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي
و رئيس دانشكده مديريت و علوم انساني
مرتبه علمي: پروفسور
جزئيات بيشتر