فارغ التحصيلان اين دوره داراي اطلاعات و مهارتهاي لازم جهت كار در صنايع مرتبط با رشته الكترونيك مي باشند و مي توانند مسايل تعمير و نگهداري و بهره برداري را در محدوده مناسبي انجام دهند وتوانايي درك تكنيك هايي كه مهندسين متخصص تاييد وتجويز مي نمايند را داشته و به صورت رابط بين مهندسين متخصص و كارگران ماهر عمل كرده و سرپرستي پروژه هاي عملي را كه به كمك كارگران ماهر انجام مي گيرد به عهده بگيرند.