سنجش از دور ( Remote Sensing) به عنوان یکی از شاخه های تخصصی علوم جغرافیایی ، یکی از سریع الرشد ترین ، جالب ترین و قوی ترین تکنیک های قابل دسترسی محققینی است که با مسائل محیطی در قلمرو جغرافیا ، زمین شناسی ، کشاورزی ،منابع طبیعی ،بیولوژی جنگل، اقیانوس شناسی ، هواشناسی ، باستانشناسی ، تهیه نقشه و بالاخره برنامه ریزی های نظامی و استراتژی سروکار دارند. سنجش از دور به خصوص وقتی اهمیت می یابد که بخواهیم آن را در کشور پهناوری چون ایران که از نظر مطالعات در شاخه های فوق الذکر نسبتا بکر است به کار ببریم چرا که کارهای تحقیقی در روی زمین بطور کلی پرهزینه و پر زحمت بوده و در بعضی از فصول سال نیز غیر ممکن است. در حالیکه استفاده از تصاویر  و اطلاعات رقومی  سنجش از  دور کار بر روی پدیده های محیطی را در جمیع فصول سال ممکن و امکان بررسی پدیده ها و پیش آمدهای مخرب زودگذر را نظیر آتش سوزیها، طغیانها زلزله و .. را فراهم می آورد و مطالعه روند تغییرات و مناطق صعب االعبور  را ممکن ساخته و هزینه کار بر روی زمین را بطور چشمگیری کاهش می دهد
سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information System) که به اختصار G.I.S گفته مي‌شود در حقيقت يک بانک اطلاعاتي از ويژگيهاي نواحي مختلف جغرافيايي و سيستمي شکل يافته از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافيايي و روشهاي جمع‌آوري - ذخيره‌سازي-سازماندهي و ترکيب اطلاعات – آناليز- مدل سازي و نمايش داده‌هاي فضايي مرجع براي حل مسائل پيچيده و مديريت است. اين سيستم شامل اطلاعاتي اساسي درباره بسياري از عوامل است که بايد در همه برنامه‌ريزي‌ها و در نواحي جغرافيايي بررسي شود. آمار و اطلاعات مربوط به راه‌ها توپوگرافي، آب و هوا، وضيعت خاک، تراکم انساني، چگونگي مالکيت اراضي و ... از آن جمله است.  بنابراين سيستم اطلاعات جغرافيايي چنان طرح‌ريزي مي‌شود كه قادر باشد ميزان وسيعي از داده‌هاي فضايي را در خود جاي دهد، بطور موثر آنها را ذخيره نمايد، مطابق با هدف خاص استفاده‌كننده، داده‌هاي نامبرده را بازيابي و تجزيه و تحليل و در آنها دخل و تصرف كند.