مدیر گروه
پروفسور  کریم سلیمانی
سنجش از دور  و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی
فارغ التحصیل از دانشگاه گلاسکو انگلستان
عضو هیئت علمی دانشگاه هراز


 


سنجش از دور ( Remote Sensing) به عنوان یکی از شاخه های تخصصی علوم جغرافیایی ، یکی از سریع الرشد ترین ، جالب ترین و قوی ترین تکنیک های قابل دسترسی محققینی است که با مسائل محیطی در قلمرو جغرافیا ، زمین شناسی ، کشاورزی ،منابع طبیعی ،بیولوژی جنگل، اقیانوس شناسی ، هواشناسی ، باستانشناسی ، تهیه نقشه و بالاخره برنامه ریزی های نظامی و استراتژی سروکار دارند. سنجش از دور به خصوص وقتی اهمیت می یابد که بخواهیم آن را در کشور پهناوری چون ایران که از نظر مطالعات در شاخه های فوق الذکر نسبتا بکر است به کار ببریم چرا که کارهای تحقیقی در روی زمین بطور کلی پرهزینه و پر زحمت بوده و در بعضی از فصول سال نیز غیر ممکن است. در حالیکه استفاده از تصاویر  و اطلاعات رقومی  سنجش از  دور کار بر روی پدیده های محیطی را در جمیع فصول سال ممکن و امکان بررسی پدیده ها و پیش آمدهای مخرب زودگذر را نظیر آتش سوزیها، طغیانها زلزله و .. را فراهم می آورد و مطالعه روند تغییرات و مناطق صعب االعبور  را ممکن ساخته و هزینه کار بر روی زمین را بطور چشمگیری کاهش می دهد
سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information System) که به اختصار G.I.S گفته مي‌شود در حقيقت يک بانک اطلاعاتي از ويژگيهاي نواحي مختلف جغرافيايي و سيستمي شکل يافته از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافيايي و روشهاي جمع‌آوري - ذخيره‌سازي-سازماندهي و ترکيب اطلاعات – آناليز- مدل سازي و نمايش داده‌هاي فضايي مرجع براي حل مسائل پيچيده و مديريت است. اين سيستم شامل اطلاعاتي اساسي درباره بسياري از عوامل است که بايد در همه برنامه‌ريزي‌ها و در نواحي جغرافيايي بررسي شود. آمار و اطلاعات مربوط به راه‌ها توپوگرافي، آب و هوا، وضيعت خاک، تراکم انساني، چگونگي مالکيت اراضي و ... از آن جمله است.  بنابراين سيستم اطلاعات جغرافيايي چنان طرح‌ريزي مي‌شود كه قادر باشد ميزان وسيعي از داده‌هاي فضايي را در خود جاي دهد، بطور موثر آنها را ذخيره نمايد، مطابق با هدف خاص استفاده‌كننده، داده‌هاي نامبرده را بازيابي و تجزيه و تحليل و در آنها دخل و تصرف كند.
زمينه‌هاي مطالعاتي در اين گروه عمدتاً در زمينه بكارگيري تكنيك‌ها و علوم سنجش از دور و سيستم‌اطلاعات جغرافيايي در  چهار گرايش:
 - مطالعات آب و خاک
 – مطالعات شهری و روستایی
 - مدیریت مخاطرات محیطی
 – هواشناسی ماهواره ای
 رشته مي‌باشد كه مي‌توان محورهاي زير را ذكر كرد.  
- مطالعه و پهنه‌بندي فرسايش خاك‌ 2- مطالعه و پهنه‌بندي سيلاب‌ 3- مدلسازي وقوع زمين لغزه‌ها 4- تهيه نقشه‌هاي كاربري اراضي بر مبناي مدلهاي مختلف‌ 5- تهيه نقشه پوشش گياهي در مناطق مختلف جغرافيايي‌ 6- استفاده از تكنولوژي سنجش از دور براي تصحيح نقشه‌هاي زمين‌شناسي‌ 7- مدلسازي توسعه خدمات شهري‌ 8- ارزيابي مكانيابي‌هاي تأسيسات بندري‌ 9- ساخت مدلهاي رقومي ارتفاعي و كاربرد آنها  10- كاربردهاي نظامي سنجش از دور و سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي‌ 11- كاربردهاي تصاوير ماهواره اي در پايش مراحل رشد و تنشهاي وارده بر گياهان خصوصا محصولات كشاورزي
 برنامه ریزی گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی این دانشگاه بر توسعه  کلیه گرايش های  این رشته، در مقطع كارشناسي ارشد  می باشد. تعداد واحد هايي كه دانشجويان در اين مقطع ملزم به گذراندن آنها هستند، به شرح ذيل مي باشد

- طول دوره و شكل نظام
طول اين دوره بطور متوسط دو سال مي‌باشد. دانشجویان در طول حداکثر سه نیمسال دوره آموزشی ، و در نیمسال چهارم دوره پژوهشی و تهیه ارائه پایان نامه را طی می کنند. شكل نظام نيمسالي است و هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال و هر نيمسال به مدت 17 هفته مي‌باشد.
- تعداد واحدهاي درسي
تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد رشته سنجش از دور و سیستم های  اطلاعات جغرافیایی 32 واحد به قرار زير است:
- دروس پایه (مشترک کلیه گرایش ها)              16 واحد
- دروس تخصصی گرایش                                 10 واحد
- پايان‌نامه                                                     6 واحد

- تسلط به زبان
از نظر تسلط به زبان انگلیسی ، شرکت کنندگان این دوره می بایست در سطحی باشند که به راحتی بتوانند از منابع درسی به زبان انگلیسی استفاده نمایند. اکثر واحد های ارائه شده در این دوره توسط اساتید محترم گروه  به زبان انگلیسی می باشند.
 
                                         
 
 
  

دروس ارائه شده در نیمسال اول – گرایش مطالعات آب و خاک


كد درس نـــام درس واحد سـاعت پيش‌نياز يا زمان ارائه
نظري عملي جمع
01
02
03
04
 
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج
اصول و فیزیک سنجش از دور
سییستم اطلاعات جغرافیای پیشرفته
*اصول و روش های مدیریت آب و خاک
 
2
2
2
2
 
32
32
16
32
 
-
-
32
ـــ
 
32
32
48
32
 
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
 
جمــع 8        
 
 
دروس ارائه شده در نیمسال اول – گرایش مطالعات شهری و روستایی


كد درس نـــام درس واحد سـاعت پيش‌نياز يا زمان ارائه
نظري عملي جمع
01
02
03
04
 
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج
اصول و فیزیک سنجش از دور
سییستم اطلاعات جغرافیای پیشرفته
*اصول و روش های مطالعات شهری و روستایی
 
2
2
2
2
 
32
32
16
32
 
-
-
32
ـــ
 
32
32
48
32
 
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
 
جمــع 8        
 
 
 
 

دروس ارائه شده در نیمسال اول – گرایش مدیریت مخاطرات محیطی


كد درس نـــام درس واحد سـاعت پيش‌نياز يا زمان ارائه
نظري عملي جمع
01
02
03
04
 
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج
اصول و فیزیک سنجش از دور
سییستم اطلاعات جغرافیای پیشرفته
*اصول و روش های مدیریت مخاطرات محیطی
 
2
2
2
2
 
32
32
16
32
 
-
-
32
ـــ
 
32
32
48
32
 
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
 
جمــع 8        
 
 
دروس ارائه شده در نیمسال اول – گرایش هواشناسی ماهواره ای


كد درس نـــام درس واحد سـاعت پيش‌نياز يا زمان ارائه
نظري عملي جمع
01
02
03
04
 
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج
اصول و فیزیک سنجش از دور
سییستم اطلاعات جغرافیای پیشرفته
*هواشناسی عمومی
 
2
2
2
2
 
32
32
16
32
 
-
-
32
ـــ
 
32
32
48
32
 
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
 
جمــع 8        
 

 

                   منابع درسي كارشناسي ارشد سنجش از دور (اصول و روشهاي مديريت آب و خاك)
                   
e1-05-04-06 Books-Soil Water
III_1_Principles of Soil Conservation and Management_I
Scape
SOIL_AND_WATER_CONSERVATION_MEASURES_D_Nath
SWC Source Book_final
UNEP-strategy-land-soil-03-2004
467_AGE 505 Lecture on PPP PPT Soil-Water
AEMProgramPPT09-1
CCA_Soil_Water_Mgmt
nrcs141p2_030021
Water erosion_1_27_12
water Resource and history1_13_12