رشته های فنی و مهندسی

سرفصل كلي مهندسي برق
برنامه درسی زمان بندی شده دوره کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
برنامه پيشنهادي رشته مهندسي تكنولوژي الكترونيك
برنامه پيشنهادي مهندسي تكنولوژي برق- قدرت
برنامه پيشنهادي مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر
چارت پيشنهادي مربوط به رشته مهندسي تكنولوژي عمران
برنامه درسي مهندسي تكنولوژي ساختمان
چارت پیشنهادی مربوط به رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری_معماری
سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی معماری
رشته های علوم محیطی

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
چارت پيشنهادي كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- آبخيزداري
چارت پيشنهادي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي -  آبياري و زهكشي
ترم بندی سنجش از دور- مدیریت مخاطرات محیطی
ترم بندی سنجش از دور- مطالعات آب و خاک
ترم بندی سنجش از دور- مطالعات شهری و روستایی
ترم بندی سنجش از دور- هواشناسی ماهواره ای
برنامه‌ريزي دروس رشته مهندسي توليدات گياهي- گياهان دارويي و معطر (ترم 1 تا 4)
برنامه‌ريزي دروس رشته مهندسي توليدات گياهي- گياهان دارويي و معطر (ترم 5 تا 8)
برنامه‌ريزي دروس رشته مهندسي گياهپزشكي- كارشناسي ناپيوستهرشته های علوم انسانی

کارشناسی ارشد حسابداری (چارت ترمی)  (سرفصل)
کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت (چارت ترمی)  (سرفصل)
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی (چارت ترمی) (سرفصل)