مدیر گروه : پروفسور احمد احمد پور کاسگری
دکتری: دانشگاه تربیت مدرس تهران،  1377
استاد پایه 35عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران


29/1/  1385  تا  1389/04/29 عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
1389/04/29 تا 1393/01/05 رئیس دانشگاه مازندران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن علمی حسابداری ایران و عضو انجمن حسابرسی ایران.   
ليست اعضاي هيات علمي و مدرسين در مقطع كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد مدرس رشته تخصصي مرتبه محل اخذ
 
 
 
 
حسابداري مديريت
احمد احمد پور کاسگری            دكتراي تخصصي حسابداري             پروفسور ايران
اسفنديار ملكيان           دكتراي تخصصي حسابداري             دانشيار ايران
           يحيي كاميابي                 دكتراي تخصصي حسابداري             استاديار ايران
             علي نژاد                      دكتراي تخصصي حسابداري             استاديار ايران
              رحيمي                    دكتراي تخصصي مديريت               استاديار ايران
          محمدجواد زارع              دانشجوي دكتراي حسابداري            مربي ايران
          حيدري رستمي                 دانشجوي دكتراي حسابداري            مربي ايران
         صمد اسدا... پور        دانشجوي دكتراي رياضي مربي ايران
محمد وحداني       دانشجوي دكتراي حسابداري            مربي ايران
           ياسمن خليلي                 دانشجوي دكتراي حسابداري            مربي ايران
            عليرضا كيان         
 
 
 
 
            دانشجوي دكتراي حسابداري            مربي ايران