چارت پيشنهادي كارشناسي ارشد مهندسي منابع آبرشته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش مهندسی منابع آب، یکی از رشته هایی است که به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از منابع محدود آبی کشور، با توجه به نقش حیاتی آب در کشاورزی، راه اندازی شده است.
با توجه به نقش حیاتی آب در جوامع بشری و خصوصاً در کشوری نظیر ایران که از جمله مناطق خشک محسوب می شود، صنعت آب در ایران را باید در زمره صنایع مادر به حساب آورد.

دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی  منابع آب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب، نیازهای آبی،ذخیره، کنترل و انتقال، انحراف و توزیع آب اطلاعات لازم رابه دست آورند و در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب کار کنند.