برنامه‌ريزي دروس رشته مهندسي توليدات گياهي- گياهان دارويي و معطر (ترم 1 تا 4)

برنامه‌ريزي دروس رشته مهندسي توليدات گياهي- گياهان دارويي و معطر (ترم 5 تا 8)
اهميت و ضرورت

رویکرد سالهای اخیر بشر به استفاده از داروهای گیاهی سبب شده است صنایع بسیار گسترده ای در ارتباط با تبدیل فرآورده های گیاهی به داروهای گیاهی در کشور های توسعه یافته و رو به توسعه بوجود آید. تامین مواد اولیه این صنایع عمدتا توسط کشورهایی انجام می شود که از منایع مناسبی برخوردار هستند یکی از کشورهایی که استعداد بالقوه ای در این زمینه دارد کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران است که با مساحتی بیش از 164 میلیون هکتار زمین ، با آب و هوای متنوع و فلور غنی بیش از 8000 گونه گیاهی که بیش از 1000 گونه آن دارویی و معطر می باشد شرایط بسیار مناسبی را برای حضور در این عرصه در پیش رو دارد . وجود حدود 6 میلیون هکتار عرصه بهره برداری در منابع طبیعی کشور در این ارتباط و اراضی مناسب کشت گياهان دارویی و معطر می طلبد که مدیریت تولید و بهره برداری در این سطح توسط کارشناسان علمی و تخصصی در ارتباط با موضوع گیاهان دارویی و معطر انجام شود.


صنعت و بازار كار

کشت ، پرورش و اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر
اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه گیاهان دارویی و معطر
همکاری در شناسایی علمی گیاهان دارویی و معطر

برنامه ریزی تولید گیاهان دارویی و معطر
تکثیر گیاهان دارویی و معطر
سرپرستی مزارع و واحدهای تولید بذر و نهال گیاهان دارویی
نظارت بر واحدهای تولیدی گیاهان دارویی و معطر
همکاری در ایجاد بانک بذر گیاهان دارویی و معطر
جمع آوری و برداشت گیاهان دارویی و معطر