فرایند تصویب و دفاع از پایان نامه

فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد (1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16

فرم پیشنهادی موضوع پایان نامه (  pdf  word)


فرم پروپوزال

 (فرم اصالت پایان نامه )


آئین نامه کارشناسی ارشد 94 و بعد از آن

راهنمای ثبت پروپزال

فلوچارت مراحل تصویب پروپزال

دستورالعمل تخلفات پژوهشی (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)


راهنمای نگارش پایان نامه


شیوه نامه انتخاب و دفاع از پایان نامه
طرح پشت و روي پايان نامه كارشناسي ارشد  (روي جلد)