Image result for ‫آرم كشاورزي ساري‬‎

Sari University of Agric. & Natural Resources

Remote Sensing & GIS Centre

(دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري)
)مرکز سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(
 

بيوگرافي علمي (.C.V):
دکتر کریم سلیمانی

Professor Karim Solaimani

دکتر کریم سليماني

مرتبه علمي: استاد  پايه 30 
 

Employment: Professor at the University of Sari Iran, from 1997- 
E-mail: solaimani2001@yahoo.co.uk

 Tel: 09111521858

 شغل: استاد مرکز RS & GIS دانشگاه ساری

Ph.D. (1997). Remote Sensing and Envi. Sciences, University of Glasgow, U.K.

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي ماهواره در علوم محيطي، دانشگاه گلاسگو- انگلستان

پژوهشگر ممتاز کشوری در سال 1387 با دریافت جایزه از رئیس جمهور

 

                                                             مقالات علمي - پژوهشي
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
رديف عنوان مقاله نام نشريه يا ناشر كشور

ص.

تاريخ انتشار (1)
(ماه ـ سال)
نمايه علمي(2) معتبر اسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)
1 نقش عوامل هيدرواقليم در وقوع سيل حوضه نکارود مجله منابع طبيعي ايران- دانشگاه تهران     1381 علمي پژوهشي كريم سليماني ـ حبيب نژاد م.
2 نقش عوامل فيزيوگرافيك بر روي دبي هاي حداكثر لحظه اي در زير حوضه هاي گرگانرود بمنظور ارائه مدل منطقه اي سيلاب مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي- دانشگاه گرگان     1382 علمي پژوهشي كريم سليماني- ع. يوسفي و ق. كوچك نژاد
3 بكارگيري داده هاي سنجش از دور در پيش بيني عرضه رسوب به مخزن سد لار. پژوهشنامه خزر     1383 علمي پژوهشي كريم سليماني- بيات، ف.
4 بررسي عوامل موثر در مسيريابي جاده هاي جنگلي با استفاىه از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مورىي جنگل خيروى كنار نوشهر). مجله منابع طبيعي ايران- دانشگاه تهران
 
    1383 علمي پژوهشي حسيني، س.ع.، ساريخاني، ن.، سليماني، ک.، جلالي، س.غ. و حسيني، س.م.
 
5 بررسي فرسايش و رسوب با استفاده از داده هاي ماهواره اي (موردي، حوضه سفيد آب هراز) قصلنامه تحقيقات جغرافيايي-مشهد     1384 علمي پژوهشي سليماني، ک.، و بيات، ف.
6 بررسي روند خشکسالي ها و تر سالي ها در حوضه هاي آبخيز  مازندران پژوهشنامه خزر     1384 علمي ترويجي سليماني، ک.، رمضاني، ن.، احمدي، م. و بيات، ف.
7 بهينه سازي رابطه دبي هاي آب و رسوب در حوضه معرف امامه پژوهشنامه خزر     1385 علمي ترويجي پيري، ع.، حبيب نژاد، م.، احمدي، م.، سليماني، ک.، و مساعدي، ا.
8 مروري بر پيشرفتهاي سنجش از دور سنجش از دور ايران     1377 علمي ترويجي سليماني، ک.
 
 
9
پیش بینی تاثیر اصلاح و برداشت موانع بستر رودخانه در کاهش خطر فرسایش کناری ..  
مجله پژوهش در علوم کشاورزي
 
 
ایران
 
 
87-77
 
 
1385
 
علمی-پژوهشی
 
غلامي، و. (دانشجو)-سليماني، ک.-موسوي، ر. و احمدي، م.
 
 
10
 
بررسي تغييرات مورفولوژيک کناري آبراهه با استفاده از GIS  -موردي بابلرود پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران  
 
ایران
 
 
72-61
 
 
1385
 
 
 
 
ISC
IF=0.094
M=0.111
سليماني، ک.،
غفاري، گ. (دانشجو)-و مساعدي، ا.
 
 
11
 
 
 
پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارات سیل با استفاده از HEC-GeoRAS (مطالعه موردی بابلرود)  
مجله منابع طبيعي ايران- دانشگاه تهران
 
 
ایران
 
 
 
51-439
 
 
1386
 
 
ISC
IF=0.183
M=0.085
سليماني، ک.،
غفاري، گ. (دانشجو)-و مساعدي، ا
12 بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از HEC-HMS در محیط....کسیلیان پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران   60-51 1387 ISC
IF=
M=
سليماني، ک.، بشیر گنبد، م.، موسوی،ر.، خلیقی، ش.
13 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه باراندوزچای مجله منابع طبيعي خزر- دانشگاه مازندران   94-69 1386   کاظمی کیا، س.، (دانشجو)- سلیمانی، ک.، حبیبنژاد، م.، عبقری، ه.
14 برآورد تولید پوشش گیاهی مرتع با استفاده از داده های سنجش از دور (موردی حوضه سفید آب لار) مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان   24-411 1386 ISC
CAB
IF=0.171
M=0.061
سليماني، ک.-تمرتاش، ر.-علوي، ف. و لطفي، ص.
15 تعین شایستگی مراتع لاسم هراز برای چرای گوسفند مجله انجمن مرتعداری ایران     1386 ISC
IF=0.061
کاکولاریمی،آ. (دانشجو)- تمرتاش، ر. سلیمانی، ک.، ، امینی ،س
16 مدل سازی منطقه ای خطز زمین لغزش.... فصلنامه علوم زمین     1388 ISI+IF , ISC
IF=0.081
M=0.042
گرایی پ.، (دانشجو)-  سلیمانی، ک.، موسوي، ر. کلارستاقی، ع.
17 An Investigation of Sediment Yield in Different Types of Land Use (case study; Babolroud Watershed) Inter. Journal of Natural Resources Baku Sate University 130-136 2008 علمي
پژوهشي
بين المللي
K. Solaimani, Sh.Shojaey, A.Hosini, S.Musavi
18 Optimization of the relationship between water and sediment… Ammameh Journal  of  Biological Science Paki 356-62 10 ISI
DOI:
10.3923/pjbs.2007.356.362
M. Habibnejad, K.Solaimani, A. Piri, M. Ahamadi
19 Applying Digital Elevation Model toInterpolate Precipitation Journal  of  Applied Sciences Paki 1471-8 2008 ISI
DOI:
10.3923/jas.2008.1471.1478
S.Modallaldoust, F.Bayat,B.Soltani,
K. Solaimani
20 The effect of land suitability to reduce erosion risks, using GIS (case study; Bushehr province, Iran) Journal of Applied Sciences Paki 1495-1502 2008 ISI
DOI:
10.3923/jas.2008.1495.1502
K. Solaimani,
 S. Modalladoust
21 Production of Optimized DEM Using IDW Interpolation Method (case study; Jam and Riz Basin) Journal of Applied Sciences Paki 104-111 2008 ISI
DOI:
10.3923/jas.2008.104.111
K. Solaimani,
S. Modalladoust
22 Investigation of the Land Subsidence and its Consequences of Large Groundwater Withdrawal in Rafsanjan, Iran Journal  of  Biological Science Paki. 265-269 2008 ISI
DOI:
10.3923/pjbs.2008.265.269
K. Solaimani,
                                M. Mortazavi
23 Flood Mapping Using Hydraulic Simulation Model in GIS Journal of Applied Sciences Paki 660-65 2008 ISI
DOI: 10.3923/jas.2008.660.665
Sh. Salimi, M.R. Ghanbarpour, K. Solaimani
24 Comparative Analysis of Training Methods and Different Data Research Journal of Envi. Sci. USA 353-365 2008 ISI
DOI:
10.3923/rjes.2008.353.365
K. Solaimani,
Z. Darvari
25 Suitability of Artificial Neural Network in daily flow forecasting Journal of Applied Sciences Paki 2949-2957 2008 ISI
DOI:
10.3923/jas.2008.2949.2957
K. Solaimani,
Z. Darvari
26 Investigation of Check dam's Effects On Channel Morphology Journal  of  Biological Science Asian Network 2083-91 2008 ISI
DOI:
10.3923/pjbs.2008.2083.2091
K. Solaimani,
E. Omidvar,
A. Kelarestaghi
27 Application of IRS-1D Data in Water Erosion Features Detection Journal  of  Biological Science Asian Network 1893-1900 2008 ISI
DOI:
10.3923/pjbs.2008.1893.1900
K. Solaimani,
M. Hadian
28 Landuse Planning for Land Management Using GIS in Lourmir catchment Caspian Journal of Env. Science Giulan University 141-9 2008 ISI E.Taghva salami(student), K.soleimani, M.Habibnejad,
K.Sabetraftar
29 Determination of Treelile Using Satellite Data (case study; Western Nojmeh) Research Journal of Environmental Sciences USA 491-7 2008 ISI
DOI:
10.3923/rjes.2008.491.497
K. Solaimani,
S. Lotfi
30 Using Remote Sensing and GIS Techniques in South East Caspian Coastal Changes Detection
                                ISSN 1992-1098
Journal of the South of Russia: Ecology Develop Russia 32-43 2008 Scientific and Research J S.R.Mousavi,
K. Solaimani
31 Evaluation and Slope Instability Hazard Zonation in Part of Tajan Basin, Sari, Iran, by Anbalagan Method Research Journal of Environmental Sciences USA                 321-31 2009 ISI
DOI:
10.3923/rjes.2009.321.331
K. Solaimani, M. Mashari, S.R.Mousavi
32 Detection of Ground Water Changes Using Geographic Information System (A Case Study: Arak Plain, Iran) Journal of Applied Sciences Asian Network 1338-44 2009 ISI
DOI:
10.3923/jas.2009.1338.1343
K. Solaimani, S.Sadeghi
33 An Investigation of Efficiency of Outlet Runoff Assesmnet Journal of Applied Sciences Asian Network 105-112 2009 ISI
DOI: 10.3923/jas.2009.105.112
H. Mojadadi, M. Habibnejad, K.Solaimani (corresponding author), M.Z.Ahmadi, M.Hadian
34 The Effect of Environmental Factors on Vegetation Changes Using GIS… Wo A S J USA                 95-100 2009 ISI K. Solaimani,
T. Kordsavadkooh, S.R.Mousavi
35 Soil Erosion Prediction Based on Land Use Changes Int. Journal of Sciences.&Technology Iran 415-424 2009 ISI, JCR, EBSCO, Sirus, Escopus, ISC,……
IF=1.47
K. Solaimani, S. Modallaldust, S. Lotfi
36 An Assessment of Urban Quality of Life by Using Analytic Hierarchy Process Aproach Journal of Social Sciences USA 123-33 2009 ISI
ISI, Ulrich, DOAJ, Cabel, WAD, ASA, IEE, EBSCO, Genamics
S.Lotfi, K. Solaimani
37 Investigation of the Lar lake fluctuations using remote Research Journal of Environmental Sciences USA 574-580 2009 ISI
DOI:
10.3923/rjes.2009.574.580
K. Solaimani, M. Miryaqobzadeh, S.Lotfi
38 Rainfall Forecasting Based on ANN Amer-Asian J. Agric. & Envi. Sci Egypt 856-65 2009 ISI,
 CABI, DOAJ, EBSCO, Agri.Res., In.Copernicus, PubMed., E-j.Database
K. Solaimani,
39 Vegetation Changes Detection…. Int.J.of Ecology.. India   2009 ISI
CAB, Agric. EBSCO….
K. Solaimani, A. Ahmadpor, M.Shokri and J. Ghorbani
40 بررسی عوامل بیابانزایی و تخریب پوشش گیاهی مراتع... مرتع (انجمن علمی) ایران 403-392 1389        ISC
IF= 0.061
ذبیحی ع. (دانشجو)، سلیمانی ک.
41 تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود... علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ایران 111-99 1389 ISC
IF= 0.171
                M=0.061
موسوی، س.ز. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک)
42 مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاکهای.. آب و خاک ایران 490
-500
1389 ISC
IF= 0.055
آزموده، ع. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک)، وهابزاده، ق.
43 پایش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب.. مجله پژوهش آب ایران ایران گواهی چاپ 1389 ISC
SID, Magiran
اکبری، م. (دانشجو)، سلیمانی ک.(راهنما)، مهدوی،م.، حبیب نژاد،م.
44 Flood Occurrence Hazard Forecasting Based on Geographical Information System International Journal of Envi. Sciences and Technology
 
Iran     ISI K. Solaimani, H. Mohamadi, M.Ahmadi-2005
45 Analysis of Depth-Area-Duration Curves of Rainfall in Semi-arid Regions Using Geostatistical Methods. Journal  of  Biological Science ANSI     ISI K. Solaimani, A. Abkar, M. Habibnejad, M.Ahmadi-2007
46 An Investigation of Effective Factors in Forest Road Selection Journal  of  Biological Science ANSI     ISI A. Hosaini (PhD student), K. Solaimani-2006
47 Using Remote Sensing and GIS Techniques in South East Caspian Coastal Changes Detection
ISSN 1992-1098
Journal of the South of Russia: Ecology Development       Research J. S.R.Mousavi, K. Solaimani-2007
48 تاثیر ویژگی های خاک بر رواناب.. نشریه مرتع و آبخیز
دانشگاه تهران
ایران 104-89   ISC
IF= 0.098
آزموده، ع. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک) وهابزاده، ق.
49 Flood Forecasting Based on GIS…   India 125-131 2010 DOAJ, Chemical Abstract, Harvard Univ., K. Solaimani
50 Evaluation of the Effect of Watershed… AJAR Nigeria 1373-1379 2010 ISI
IF=0.08
Habibnejad, M., Fatahi, R., Jalilvand, H., Solaimani, K.
51 Investigation of Dominant… J. of Envi- Hydrology USA   2010 Cambridge, Georef. Elsevier.. Habibnejad, M., Solaimani, K., M. Zarei, Azmoodeh,A.
52 Land use/cover change detection.. ABJNA Canada 1148-1157 2010 Scientific & Res. J. K. Solaimani,
M. Arekhi, R. Tamartash, M. Miryaghobzadeh
53 Change Detection of the Ground Water… Int. J. Natural Resources Azerbayjan 39-47 2010 Scientific & Res. J. K. Solaimani,
S. Sadeghi
54 بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در مناطق تحت كاربري اراضي مجله پژوهشهاي جغرافياي طبيعي
دانشگاه تهران
    1389 ISC
 
IF= 0.092
سلیمانی ک. و  آزموده، ع
55 مقايسه مدلهاي رگرسيون لجستيك و نسبت فراواني در مدلسازي منطقه اي خطر ريزش سنگ مجله منابع طبيعي
دانشگاه تهران
  489-502 1389 ISC
 
IF= 0.092
شيرزادي، ع. (دانشجو) ، سليماني، ك. حبيب نژاد م. موسوي ر.
56 Landsat ETM+ BasedAssessment of Vegetation Indices in Highland Environment Journal of ADR India 5-13 2011 Scirus, Ulrich, DOAJ, EJL, Chem.Abs.,
Hrvard Uni., IPNI
Solaimani,K., Shokrian, F., Tamartash, R., Banihashemi, M
57 بررسی روند تغییرات انبوهی پوشش گیاهی در قسمتی از حوضه سد لار فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 186-200 1385 ISC
 
IF=0.216
                                MIF=0.095
موسوی ع. (دانشجو), فرحپور م. شکری م/ سلیمانی ک.(راهنما) گودرزی م.
58 The effects of removing bed materials on flow velocity (Case study: Zaremrood River, Iran) Springer      
Indexed: Chemical Abstracts Service (CAS), CSA, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Geobase, GeoRef, Google Scholar, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions
AJGS
IF=1.15

 
K. Solaimani,
 M. Habibnejad,
A. Hamidi      
59 بررسي جوامع گياهي با استفاده از روش هاي سنجش از دور مرتع ایران 348-59 1389   امير احمدپور (ذانشجو)  مريم شكري  كريم سليماني(راهنما)   و جمشيد قرباني
60 Landslide susceptibility mapping based on frequency ratio Springer       AJGS
IF=1.15
Indexed: Chemical Abstracts Service (CAS), CSA, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Geobase, GeoRef, Google Scholar, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions

 
K.Solaimani, Seyed Zohreh Musavi, Ataollah Kavian
61 تجزيه و تحليل جريان های حداقل در حوزه های نيمه خشک شمال شرق خراسان رضوی مدیریت حوزه آبخیز     1389 علمی پژوهشی حبيب نژاد روشن، ابراهيمی، سليمانی، وفاخواه
62 پایش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی پژوهش آب ایران     1389 علمی پژوهشی مسلم اکبری، ک.سلیمانی،
محمود حبیب نژاد روشن، محمد مهدوی
63 تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود... علوم و فنون کشاورزی و منابع     1389 علمی پژوهشی موسوی، س. ز. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.
64 بررسي جوامع گياهي با استفاده از روش هاي سنجش از دور مرتع     1389 علمی پژوهشی احمدپور – شكري-   ک.سلیمانی و قرباني
65 مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های.. آب و خاک     1389 علمی پژوهشی آزموده، ع.، کاویان، ع. سلیمانی ک.، وهابزاده، ق.
66 بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی ... پژوهشهاي جغرافياي طبيعي     1389 علمی پژوهشی سلیمانی ک. و  آزموده،  ع
67 تحلیل کارایی داده های ETM در تعیین... سنجش از دور و  GIS ایران     1389 علمی پژوهشی سلیمانی، شکریان، تمرتاش، بنی هاشمی
68 مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک ... مرتع و آبخیزداری     1389 علمی پژوهشی شیرزادی، سلیمانی، حبیب نژاد، چپی
69 اولويت‌بندی ‌مکانی مناطق ‌سيل‌خيز در‌‌‌‌‌ حوزه‌‌ آبخيز رودک در استان تهران با استفاده‌‌‌ مدیریت حوزه آبخیز     1389 علمی پژوهشی بشارتی، سليمانی، قنبرپور، خسروشاهی
70 تاثیر ویژگی های خاک بر رواناب.. نشریه مرتع و آبخیز     1389 علمی پژوهشی ع.، کاویان، آزموده، ع. سلیمانی، ک.، وهابزاده، ق.
71 بررسی عوامل بیابانزایی و تخریب پوشش گیاهی مراتع... مرتع     1389 علمی پژوهشی ذبیحی، ع. ، سلیمانی، ک.
72 Land use/cover change detection.. ABJNA     2010 Scientific & Res. J. K. Solaimani,
M. Arekhi, R. Tamartash, M. Miryaghobzadeh
73 Evaluation of the Effect of Watershed… AJAR     2010 ISI
IF=0.08
Habibnejad, M., Fatahi, R., Jalilvand, H., Solaimani, K
74 Flood Forecasting Based on GIS JADR
DOAJ, Harvard Univ
    2010   K. Solaimani
75 Investigation of Dominant J. of Envi- Hydrology     2010 Elsevier Habibnejad, M., Solaimani, K., M. Zarei, Azmoodeh,A
76 Change Detection of the Ground Water Int. J. Natural Resources         S. Sadeghi
K. Solaimani,
77 مدیریت منابع آب و توسعه پایدار دشت رفسنجان آب و فاضلاب     1390 علمی پژوهشی مرتضوی، سلیمانی، غفاری
78 بررسی توزیع مکانی بارش سالانه با استفاده از روشهای زمینآماری پژوهشهاي جغرافياي طبيعي     1390 علمی پژوهشی علیرضا ذبیحی؛ کریم سلیمانی؛ مرتضی شعبانی؛ صادق آبروش
79 نقش ويژگی‌های آب‌بندان بر عملکرد محصول برنج در شرق مازندران مدیریت حوزه آبخیز     1390 علمی پژوهشی تهمينه بقراط
صديقه لطيفی
حميد امير نژاد
کريم سليمانی
80 تحليل مسير رودخانه بابلرود با بهره‌گيری از مدل هيدروليکی مدیریت حوزه آبخیز     1390 علمی پژوهشی سيده شهربانو فرحمندکناری
 ، محمود رائينی ، کريم سليمانی

 
81 Evaluation of satellite data efficiency in identification of plant groups Acta Ecologica sinica     2011   Solaimani, K , Ahmadpor, M.Shokri and J. Ghorbani
82 Landsat ETM+ BasedAssessment of Vegetation Indices in Highland Environment Journal of ADR     2011   Solaimani,K., Shokrian, F., Tamartash, R., Banihashemi, M
83 Modelling Seasonal Rainfall erosivity Int. J. Environ Res     2011   Kavian,fatollah nejad, Habibnejad, Solaimani,
84 gis-based spatial precipitation of landslide Geomatics     2011   Mousavia, Kaviana, Soleimani Mousavia & Shirzadib
85 Detection of ecotone environment Arrican J.     2011   Soleimani, shokrain
86 gis-based multidate flood Int j physical     2011   Soleimani
87 Monitoring of regional low j. Water sciences     2011   Akbari, K. Solaimani, K.mahdavi , Habibnejad
88 The effect of removing bed Arab J Geosci     2011   K. Solaimani, Habibnejad, Hamidi
89 Physical Characteristics of spectrums Int j physical     2011   K. Soleimani, shokrain, F
90 ارزیابی کارایی روشهای زمین آماری در تهیة نقشة تغییرات محیط شناسی     1391 علمی پژوهشی کریم سلیمانی؛ جلال زندی؛ سیران زندی
91 اولويت بندي سيل خيزي زيرحوضه هاي آبخيز براساس پارامترهاي مورفومتريك با استفاده از تكنيك GIS فصلنامه محيط زيست و توسعه     1391 علمی ترویجی حميد دارابي، كريم سليماني، كاكا شاهدي، ميرحسن مير يعقوب زاده
92 طبقه بندی زرحوضه ها  بر اساس پارامترهای ... دانش آب و خاک     1391 علمی پژوهشی حميد دارابي، كريم سليماني، كاكا شاهدي، ميرحسن مير يعقوب زاده
93 ارزيابی آسيب پذيری آب های زيرزمينی با استفاده از مدل دراستيک بر پايه GIS مدیریت حوزه آبخیز     1391 علمی پژوهشی خسروی، حبیب نژاد، سلیمانی، بابایی
94 رتبه بندي شبكه هاي آبراهه اي رقومي ناپيوسته حوزه هاي آبخيز با توسعه يك مدل شي ء .. علوم محيطي     1391 علمی پژوهشی محمودرضا طباطبائي ، كريم سليماني ، علي اكبر نوروزي
95 کاربرد زمين آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی مدیریت حوزه آبخیز     1391 علمی پژوهشی زمانی ، آخوند علی ، کريم سليمانی ، انصاری سامانی ، الله بخشيان فارسانی
96 بررسی کمی و کیفی پارک های شهر ساری سنجش از دور و  GIS ایران     1391 علمی پژوهشی سلیمانی، شعبانی، دیوسالار
97 Identification of invasive space J. Rangeland science     2012   Amiri, K. Solaimani, tamartash, miryaghobzadeh
98 Temporal trends of hydro-climatic Int J of Sediment     2012   K. Solaimani,  Habibnejad, pirnia
99 Evaluation hydrological response to Int. J. Agriculture     2012   Habibnejad, K. Solaimani ,shahedi,  sheikh
100 Landslide susceptibility mapping using Multiple Environment and Natural Resources Research     2012   Somayeh Mashari, K. Solaimani, Ebrahim Omidvar
101 مدلسازي خطر ريزشسنگ در طول جاده هاي كوهستاني با تكيه بر مقايسه كارآيي سه مدل ... پژوهش های آبخیزداری     1392 علمی پژوهشی عطااله شيرزادي، ك. سليماني، محمود حبيب نژاد روشن، سيد رمضان موسوي
102 شبيه سازی رفتار هيدروليکی رودخانه با استفاده از مدل مدیریت حوزه آبخیز     1392 علمی پژوهشی حسين روشان
قربان وهاب زادهک. سليمانیرسول فرهادی

 
103 مدل شبكه عصبي مصنوعي برآورد غلظت رسوب معلق رودخانه اي به كمك تصاوير سنجنده موديس نشریه آب و خاک     1392 علمی پژوهشی محمودرضا طباطبائي، كاكا شاهدي، ك. سليماني
104 اولويت بندي نواحي كنترل فرسايش خاك با استفاده از تكنيك هاي ارزيابي چندمعياره و جغرافیا وتوسعه     1392 علمی پژوهشی جلال زندي ، ك. سليماني ، دكتر محمود حبيب نژادروشن
105 Investigation of trend of Int. J. Advance Biological     2013   Farsani, Habibnejad, vahabzade,  K. Solaimani
107 Fuzzy classification for mapping J.  Indian Soc. Remote Sens     2013   Amiri, K. Solaimani, Miryaghoubzadeh
108 Modeling forest fire risk Nat Hazards     2013   Adab, Kanniah, K. Solaimani
109 Landslide Susceptibility mapping based Arab j geosci     2013   K. Solaimani, Mousavi, Kavian
110 Deforestation effects on soil properties, runoff Arab j geosci     2013   Kavian, Azmoodeh, K. Solaimani
111 Prioritization of subwatersheds based on flooding conditions using hydrological model Water and Environment Journal     2013   Darabi, Shahedi, , K. Solaimani,
Miryaghoubzadeh
112 تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه های ... مدیریت حوزه آبخیز     1392 علمی پژوهشی زندی،  سلیمانی، زندی
113 اولویت بندی سه فرمول چانگ – سایمونز – ریچاردسون ... دانش آب و خاک     1392 علمی پژوهشی صدایی، سلیمانی
114 تخمین غلظت رسوبات معلق ... علوم و مهندسی آب     1392 علمی پژوهشی طباطبایی، سلیمانی
115 مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل .... مدیریت حوزه آبخیز     1392 علمی پژوهشی سلیمانی، شیرزادی، حبیب نژاد، کاویان،  قاسمیان
116 بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه سازی.. مهندسی آبیاری  و آب     1392 علمی پژوهشی آبکار، حبیب نژاد، سلیمانی، نقوی
117 مقایسه عملکرد دو فرمول برآورد بار رسوب مهندسی آبیاری  و آب     1392 علمی پژوهشی صدایی، سلیمانی
118 بررسی تاثیر عوامل خاکی و زمین شناسی علوم آب و خاک     1392 علمی پژوهشی یوسفوند، سلیمانی، حبیب نژاد، رضایی پاشا
119 Ordering Disconnected Watershed علوم محیطی     1392 علمی پژوهشی طباطبایی، سلیمانی، نوروزی
120 A new approach for surface water change detection J. of Applied Earth Observation and Geoinformation     2015 ISI
IF=2.8
K. Roknia,, A. Ahmad, K. Solaimani, Sh. Hazini
121 تخمین غلظت رسوبات معلق ... علوم و مهندسی آب     1392 علمی پژوهشی طباطبایی، سلیمانی
122 توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب شهری مهندسی آبیاری و آب     1392 علمی پژوهشی کریمی، سلیمانی، حبب نژاد، شاهدی
123 بررسی  تغییر کاربری اراضی و نقش آن مهندسی و مدیریت آبخیز     1392 علمی پژوهشی ابراهیمی، سلیمانی، شاهدی
124 تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌­سو مهندسی و مدیریت آبخیز     1393 علمی پژوهشی کیوان خرمی،وهاب‌زاده، سلیمانی، طلایی
125 بررسی ویژگی های فیزیوگرافی و هیدروگرافی منابع آب و توسعه     1393 پژوهشی
تحلیلی
کیوان خرمی،وهاب‌زاده، سلیمانی، طلایی
126 Landslide Susceptibility mapping based Arab j Geosci     2013
IF=1
ISI
Springer
K. Solaimani, Mousavi, Z.,  Kavian, A
127 مدلسازی خطر ریزش سنگ در طول حاده های کوهستانی پژوهش ابخیزداری     1392 علمی پژوهشی شیرزادی؛ سلیمانی، حبیب نپزاد و موسوی
128 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده  از مدل.. مدیریت حوزه ابخیز     1392 علمی پژوهشی روشان، وهاب زادعه و سلیمانی
129 مدل شبکه عصبی مصنوعی برتورد غلظت رسوب معلق رودخانه به کمک تصاویر سنجنده مودیس نشریه اب و خاک     1392 علمی پژوهشی طباطبایی، شاهدی و سلیمانی
130 اولویت بندی نواحی کنترل فرسایش خاک جغرافیا و توسعه     1392 علمی پژوهشی زندی، سلیمانی و حبیب نژاد
131 پهنه بندی نواحی پتانسیل چشمه های اب زیرزمینی مدیریت حوزه ابخیز     1392 علمی پژوهشی زندی جلال، سلیمانی و زندی سیران
131 تخمین و ارزیابی  تبخیر و تعرق واقعی مهندسی اب و ابیاری     1392 علمی پژوهشی میریعقوب زاده، سلیمانی، حبیب نژاد، عباسپور و تخوان
132 اولویت بندی سه فرمول چانگ، سایمور و.. دانش اب و خاک     1392 علمی و پژوهشی صدایی و سلیمانی
133 مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و.. مدیریت حوزه ابخیز     1392 علمی و پژوهشی سلیمانی، شیرزادی، حبیب نژاد، کاویان و قاسمیان
134 بررسی کارایی مدل SDSM مهندسی ابیاری و اب     1392 علمی و پژوهشی آبکار ، حبیب نژاد، سلیمانی و نقوی
135 مقایسه عملکرد دو روش براورد رسوب معلق مهندسی ابیاری و اب     1392 علمی و پژوهشی صدایی و سلیمانی
136 بررسیز تاثیر عوامل خاکب و زمین شناسی علوم اب و خاک     1392 علمی و پژوهشی یوسفوند، سلیمانی، حبیب نژاد و رضایی پاشا
137 Ordering disconnected watershed علوم محیطی     1392 علمی و پژوهشی طباطبایی، سلیمانی و نوروزی
138 Investigation of trend Int J. Biological     2013 ISI Farssani, Habibnejad, vahabzade Solaimani
139 Fuzzy classification for mapping J. Indian Remote Sensing     2013 ISI
Springer
Amiri, M. Solaimani, K. Miryaghobzadeh, M.
140 Modeling forest firte risk Natural Hazards     2013 ISI
Springer
Adab, H., Kanniah, K., Solaimani K.
141 Defforestaion effect on soil properties run off Arab j Geosci     2013 ISI
Springer
Kavian. Azmoode. solaimani
142 Prioritization of subwatershed based on flooding Water and Environment Journal     2013 ISI
J.Wiley
Darabi, H., Shahedi, K., Solaimani, K., Miryaghobzadeh, M.
143 ارزیابی کارایی روش های نسبت فراوانی، اماری دو متغیره.. فصلنامه علوم زمین     1392 ISIگواهی چاپ سلیمانی ک.، زندی و حبیب نژاد
144 تعیین دبی رسوب میانگین با سه فرمول تخمین رسوب فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط     1393 گواهی چاپ سلیمانی و ابراهیمی
145 A new approach for surface water change detection based on principal component analysis of multitemporal J. of Coastal Research     2015 ISI Rokni, K., Ahmad, A., Solaimani, K., Hazini, Sh
 

 (كنفراس ها)         مربوط به ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای  علمی معتبر
                                                                                       
رديف عنوان همایش علمي معتبر عنوان مقاله اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)
1 نخستين همايش آب بررسي نقش سازندهاي زمين شناسي در فرسايش و توليد رسوب در حوزه سد لار مازندران خورسندي،ز. سليمان،ك. موسوي،س.ر.
2 همايش ملي دانشجويي مرتع، آبخيز و بيابان
دانشگاه تهران
بررسي ميزان كارايي مدل هاي ماسكينگام و آت كين اصلاح شده در روند يابي سيل رودخانه بابلرود قاسميه،ه. مهدوي،م. حبيب نژاد،م. خليقي،س. سليماني،ك.
3 سمينار بين المللي مهندسي رودخانه مطالعه و بررسي اثرات زيست محيطي سد تبارك بر روي رودخانه در استان خراسان رضوي معماري ، ع. سليماني،ك
4 همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری بررسی ویژگی های اقلیمی حوزه های شهری مازندران مرکزی کریم سلیمانی
5 همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری بررسی اثرات زیست محیطی دفن زباله های شهری س.ر. موسوی، ع.یداللهی و کریم سلیمانی
6 همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری پهنه بندی خطر سیل به منظور جلوگیری از خسارات... م.بنی هاشمی، کریم سلیمانی و س. موسوی
7 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران رزیابی قابلیت اراضی در حوضه آبخیز سد سلیمان تنگه   م. هادیان، ک. سلیمانی، م. حبیب نژاد
8 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك برآورد ميزان فرسايش كناري رودخانه درونگر درگز در محيط Arc View و طراحي ديواره ساحلي آن با استفاده از نرم افزار  HEC-RAS معماري، ع (دانشجو). سليماني، ك. حبيب ن‍ژاد، م. عبادي لطف آبادي، ش.
9 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك مفهوم شناسي و آناليز رشته اي مهندسي آبخيزداري هاديان امري، م. ع (دانشجو). سليماني، ك.
10 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك بررسي توزيع جغرافيايي وتلندهاي استان مازندران با استفاده از GIS سليماني، ك. هاديان امري، م. ع. محبي، ر.
11 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك تعيين حساسيت فرسايش و شايستگي مرتع با استفاده از تكنيك GIS (مطالعه موردي: مراتع لاسم هراز) تمرتاش، ر. كاكولاريمي، آ. سليماني، ك
12 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك تهيه نقشه لندمورف با استفاده از روش درون يابي I.D.W  (مطالعه موردي: پارك چيتگر- تهران) مدلل دوست، س (دانشجو). سليماني، ك.
13 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك تعيين حساسيت فرسايش و شايستگي مرتع با استفاده از تكنيك GIS (مطالعه موردي: مراتع لاسم هراز) تمرتاش، ر. كاكولاريمي، آ. سليماني، ك
14 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك تهيه نقشه لندمورف با استفاده از روش درون يابي I.D.W  (مطالعه موردي: پارك چيتگر- تهران) مدلل دوست، س (دانشجو). سليماني، ك.
15 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك بررسي روند شور شدن آبهاي زيرزميني دشت اراك صادقي، س (دانشجو). سليماني، ك. مهدوي، م. قديمي، ف
16 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك پهنه بندي خطر ريزش سنگ با استفاده از روش آماري رگرسيون لجستيك (مطالعه موردي: گردنه صلوات آباد كردستان) شيرزادي، ع (دانشجو). سليماني، ك. حبيب نژاد روشن، م. موسوي، س. ر
17 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از الگوريتم هاي
LM و GDX  شبكه عصبي مصنوعي
كاظمي كيا، س (دانشجو)، سليماني، ك. عبقري، ه. ديبايي؛ م.
18 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك بررسي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تكنيك هاي GIS و RS (مطالعه موردي: محدوده دلتاي رودخانه تلار- قائمشهر) دوانلو، م (دانشجو). سليماني، ك. مدلل دوست، س.
19 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك تعيين شماره منحني (CN) حوزه آبخيز كليجانرستاق مازندران براي يرآورد ارتفاع رواناب و دبي اوج سيلاب با استفاده از GIS هاديان امري، م. ع. حبيب نژاد، م سليماني، ك.
20 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك پهنه بندي خطر وقوع سيل با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS در محيط GIS (مطالعه موردي: رودخانه بابلرود) فرحمندكناري، س. ش. راييني، م. سليماني، ك. نوروزي، ف
21 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك شبيه سازي هيدروليكي جريان به منظور مديريت دشت سيلابي با استفاده از مدل
HEC-RAS و GIS

 
سليمي، ش (دانشجو). سليماني، ك. قنبرپور، م. ر.
22 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك شبيه سازي آبدهي رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: حوضه جراحي درواري، س. ز (دانشجو). سليماني، ك. ذوالفقاري، س
23 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك شبيه سازي بارش- رواناب با استفاده از شبكه عصبي (مطالعه موردي: حوضه معرف كسيليان) درواري، س. ز (دانشجو). سليماني، ك.
24 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك اولويت بندي مكاني مناطق سيل خيز در حوزه آبخيز رودك با استفاده از مدل شبيه سازي بارش- رواناب
HEC-HMS

 
بشارتي، ط (دانشجو). سليماني، ك. قنبرپور، م. ر. خسروشاهي، م
25 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك تجزيه و تحليل رابطه بار معلق و دبي جريان حوزه آبخيز هراز لهراسبي، س (دانشجو). سليماني، ك. ضياء تبار احمدي، م. خ. مطلوبي، ع. ا.
26 سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك برآورد شدت فرسايش و ميزان رسوب با استفاده از مدل
EPM  (مطالع موردي: حوزه آبخيز لاسم مازندران)
هاديان امري، م. ع. سليماني، ك. حبيب نژاد روشن، م
27 زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران طبقه بندی حساسیت ژنتیکی واحده ای سنگی م .هادیان، ک.سلیمانی،  م.حبیب نژاد
28 زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از ... ک.سلیمانی، ا.شیخی  م.حبیب نژاد ، ق. وهاب زاده
29 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو نکارود...... م. جلالی، ک.سلیمانی، ح . مجددی، ا.امیدوار، م . حبیب نژاد
30 نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی...... مدلل دوست، س (دانشجو). سليماني، ك. ز. درواری
31 نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس م.رئیسی ، ک.سلیمانی، م. قنبرپور، م.سمیعی
32 نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر شبيه سازي جریان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي (مطالعه موردي: حوضه معرف كسيليان) درواري، س. ز (دانشجو). سليماني، ك
33 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسی روند تغییرات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز تجن، استان مازندران ابراهیم امیدوار، کریم سلیمانی و کاوه جراره
34 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري آنالیز روند تغییرات جریانهای هیدرولوژیکی در حوضه هاي قسمت جنوبی دریای خزر اسماعيل نيكزاد طهراني و كريم سليماني ومحمود حبیب نژاد و محمد مهدوي
35 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري احداث آزادراه تهران شمال و اثرات آن بر روی اکولوژی منطقه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس) محمدعلی اسحاق تیموری، سید مهدی نیرومند،  محمد جواد مرمریان، کریم سلیمانی
36 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین دبی رسوب رودخانه ها سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی و فاطمه بیات
37 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري تحلیل خشکسالی هواشناسی سال 1387 در استان مازندران (با تأکید بر محصول برنج سید باقر سلطانی ، یداله افشارمقدم، کریم سلیمانی، کیان خدیور، نوربخش داداشی و هوشنگ بهزادی
38 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري توانايي شبكه عصبي مصنوعي در تخمين خصوصيات شيميايي سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی، فاطمه بیات
39 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین میزان بار رسوب سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی و فاطمه بیات
40 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري تهیه نقشه فرسایش حوضه آبخیز هراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتر  کریم سلیمانی
41 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري نقش دماي كمينه و  دبي در برآورد آبدهي رودخانه با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي سیده زهرا در واری، کریم سلیمانی، حسن فرازجو
42 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسی تاثیر افزایش جمعیت بر کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز نور) رضاعلی رحیمی تالار پشتی ، دکتر کریم سلیمانی، دکتر محمود حبیب نژاد، مهندس سید رمضان موسوی
43 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري آمایش سرزمین حوضه آبخیز تیل‌آباد گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
 (GIS)

 
رجبعلی محبی، کريم سليمانی، موسي‌الرضا شادمهر و نيره سعادتمند
44 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسی پراکنش مکانی زمین لغزشها در ارتباط با عوامل توپوگرافیک سیده زهره موسوی ، کریم سلیمانی،  سید رمضان موسوی
45 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري برآورد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری در دشت بهشهر با استفاده از تکنیکهای
GIS و RS
حسینعلی زبردست رستمی، کریم سلیمانی و محمود حبیب نژاد
46 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري پهنه بندي خطر زمين لغزش با روش آن بالاگان در محيط
GIS (مطالعه موردي: حوزه پهنه كلا- تجن، ساري)
سميه مشاری،کریم سلیمانی و سید رمضان موسوی
47 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري پهنه بندي خطر زمين لغزش به روش نيلسون در محيط GIS(مطالعه موردي؛ حوزه آبخيز نکاء رود) سعيد مدلل دوست و کريم سليماني
48 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري کاربرد دستگاه اختراعي ارشك (ARASHK) در پيش بيني و بررسي زمين لغزش ها(شناسايي لايه هاي حاوي آب، عمق خاك و سطح لغزش) سيد علي حميدي سنگدهي، کریم سلیمانی و محمدعلی هادیان امری
49 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسي تغییر اقلیم در استان مازندران عبداله پيرنيا، محمود حبيب نژاد روشن و  کريم سليماني
50 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسي تاثير خشكسالي بر ميزان توليد علوفه مراتع استان مازندران( مطالعه موردي: مرتع كبود چشمه پل سفيد) سید زکریا علوی، محمد علی هادیان امری و کریم سلیمانی
51 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

تعیین مدل تابع توزیع احتمال شدت-مدت بارش

(مطالعه موردی حوضه آبخیز نکارود)
سنبل مؤمنی، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن و عطاءاله کلارستاقی
52 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري تيپ بندي مراتع حوزه آبخيز صالحان (سد صلاح الدين کلا نوشهر)با تأکید بر حفاظت خاک علی رحمانی فیروزجاه، محمدعلی هادیان امری، سید محسن موسوی تاکامی و کریم سلیمانی
53 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسی تغییرات کاربری اراضی بر روی تولید رسوب ،حاصلخیزی خاک، ایجاد سیل و وقوع حرکت های توده ای علی آزموده، مهدی زارعی، کریم سلیمانی
54 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري کاربرد سنجش از دور درارزيابي وتعين تغييرات کاربري اراضي با استفاده از روش طبقه بندي شيء گرا (مطالعه موردي حوزه آبخيز تجن، ساري) مسلم اکبري، کريم سليماني، عطاءاله کلارستاقی، حسن احمدي
55 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسي وضعيت چينه شناسي و ژئومرفولوژي حوزه آبخيز نور رود هرازبا تأکيد بر فرسايش محمدعلي هاديان امري، کريم سليماني و محمود حبيب ن‍ژاد
56 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري مدل سازی هیدرولوژیکی رواناب با استفاده از تکنیک های RSوGIS (مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز نکارود) معصومه بنی هاشمی، کریم سلیمانی و علی اکبر رسولی
57 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري RS وGISنقش  با بررسي مشخصه هاي آلاينده زيست محيطي در تعيين  محدوده حفاظتی(مطالعه موردی تالاب میانکاله مسلم اکبري،  کريم سليماني و محمود حبيب نژادروشن و محمد مهدوي
58 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري استفاده از تكنيكهاي دور سنجي (GIS , RS) در بررسي روند تخريب و تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي در حوزه اكوسيستم خزري محمد  رشيد رستمي، كريم سليماني، محمود حبيب نژاد روشن، سيد رمضان موسوي
59 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري بررسي شاخصهاي خشکسالي، اثرات خشکسالي و راهکارهاي مقابله با آن مهدي زارعی ،  علي آزموده  و کريم سليماني
60 اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري پهنه بندی خطر ریزش سنگ با بکار گیری  GIS وحید غلامی، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد و عطاء اله کلارستاقی
61 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی تغییر اقلیم استان مازندران با تکیه بر پارامتر  دمای حداقل و... ب.سلطانی، س.مدلل دوست، ک.سلیمانی، ی.افشار مقدم
62 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری آمایش سرزمین به منظور تعیین کاربری های مناسب برای جنگلداری..... تقوای سلیمی، ک.سلیمانی، م.حبیب نژاد،ک.ثابت رفتار
63 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی تغییرات دما و بارندگی استان مازندران با استفاده از روشهای .... ب.قلی زاده، ک.سلیمانی، س. مدلل دوست
64 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری آنالیز و تعیین تغییرات اقلیمی استان مازندران با استفاده از شاخص رطوبتی ایوانف م.اکبری، م.اسحق تیموری، ع. کلارستاقی، ک.سلیمانی
65 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری ارزیابی دوره بازگشت تغییرات اقلیمی جهت تعیین اثرات اکولوژی استان مازندران م.اکبری، م.اسحق تیموری، ک.سلیمانی، م.حبیب نژاد روشن
66 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی روند تغییرات دما در استان مازندران ع.پیرنیا، م.حبیب نژاد روشن، ک.سلیمانی
67 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی پتانسیل گردشگری پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری ر.اشرفی پور، ک.سلیمانی، د.مقدس ، م. کنعانی
68 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی تغییرات کاربری اراضی با ستفاده از تکنیک های
GIS و RS
م.دوانلو. ک.سلیمانی، م. حبیب نژاد ، ع.کلارستاقی
69 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری روند تغییرات جریان رودخانه در حوضه نکارود نیکزاد طهرانی، ک.سلیمانی، م.مهدوی، س.ر.موسوی
70 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی روشهای آشکار سازی تغییرات زمانی سری های .... نیکزاد طهرانی، ک.سلیمانی، س.ر.موسوی
71 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری تعیین دبی موثر در ایستگاههای شاخص رودخانه تجن ع.آزموده ، م. زارعی، ه. تهبندی، ک.سلیمانی،
72 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری تعین مناسب ترین شاخص خشکسالی در سری های زمانی سالانه .... .امیدوار، ک. سلیمانی، م. جلالی، ح. مجددی
73 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری اثر تغییرات اقلیم در تعیین جوامع گیاهی دامنه های شمالی البرز کردسوادکوه. ک.سلیمانی، م.شکری، ن.صفاییان
74 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی تغییرات نوار ساحلی دریای خزر طی سالهای 1977 الی 2000 میلادی(بابلسر) م.دوانلو ، ک.سلیمانی
75 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی تغییر اقلیم استان مازندران با تکیه بر پارامتر  دمای حداقل و... ب.سلطانی، س.مدلل دوست، ک.سلیمانی، ی.افشار مقدم
76 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری تعیین رابطه فرسایش خاک و پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک دورسنجی.... ر.تمرتاش، ک.سلیمانی، ف. بیات، م. طاطیان
77 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری مقایسه و واسنجی روش های تجربی MPSIAC و EPM در بر آورد فرسایش و رسوب دهی خ.آقاجانلو ، ک.سلیمانی، م. حبیب نژاد، م.ضیاتبار احمدی، م.زنجانی جم
78 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری پیش بینی اقلیمی پارامتر های هواشناسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی س.ز.درواری، م. حبیب نژاد ، ک. سلیمانی
79 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خاوه استان لرستان) مسلم اکبری ، ک.سلیمانی،
محمود حبیب نژاد روشن، محمد مهدوی
80 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری تهیه نقشه های  تغییرات دما و بارندگی استان مازندران با استفاده ... ک.سلیمانی، ب.قلی زاده،  س. مدلل دوست
81 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر وضعیت منابع آب زبیر زمینی با استفاده از تکنیکهای
GIS و RS

 
حسینعلی زبردست رستمی، کریم سلیمانی و محمود حبیب نژاد
82 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی روند تغییرات عومدی تبخیر و تعریق در .... محمدعلي هاديان امري، کريم سليماني و محمود حبيب ن‍ژاد
83 اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری بررسی حرکت های توده ای زمین در حوزه آبخیز وازرود ح.اسمعیلی قلزم، محمود حبيب ن‍ژاد، کريم سليماني
84 همایش ملی مدیریت منابع آب مدیریت غیر سازه ای سیل در حوضه نکارود  مازندران م .هادیان، ک.سلیمانی،  م.حبیب نژاد
85 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران پایش خششکسالی با استفاده  ..... عضدی،، ک.سلیمانی،  م.حبیب نژاد
86 4th Int. Conf. in Agri. And Natural Res., Remote Sensing of Environmental Changes in Central Alborz, Iran. Bayat, F., K. Solaimani, Mousavi, S.R
87 4th Int. Conf. in Agri. And Natural Res., Roll of Karst on Mazandaran Water Resources, Iran. 4th Int. Conf. in Agri. And Natural Res. Razavi, S.L., Sadatinejad, S.J. and K. Solaimani
88 4th Int. Iran and Russia Conf. .. Using Remote Sensing and GIS Techniques for the Coastal Changes of Gorgan Bay, S. Caspian Sea Iran. Musavi, S.R., Solaimani, K. and M.Z. Ahmadi
89 Int. Conference of Geomatics Efficiency of Empirical Relations on Peak Discharge Estimation of Flood (case study; Neka River, Iran). Habibnejad, M. Solaimani, K. and F. Bayat
90 Int. Conference of Geomatics GIS-based Rock Fall Hazard Zonation in Haraz Road,Iran Solaimani, K., V. Qolami, M. Habibnejad and A. Kalarestaghi
91 Int. Conference of Geomorphology, 2004 GIS-based Landslide Hazard Zonation (case study; Tajan, Iran). Solaimani, K.
92 RSPS Active faults evaluation using remote sensing and photogrammetric methods. Musavi, S.R., Solaimani, K., Habibnejad, M
93 Int. Conference of Geomatics Urban metabolism and sustainable development, using remote sensing data. Lotfi, S. and Solaimani, K.
94 1st Int. Conf. Water… Analysis and Investigation of Sediment Yield in Relation…..Babolrud. K. Solaimani. Sh. Shojaey, A. Hosaini
95 Map Asia-2006 GIS –Based Flood Prediction of Catchment, Iran K. Solaimani. Sh. Shojaey, A. Hosaini
96 Map Asia-2006 GIS and RS Based Classification of Erosion in Lasem Watershed , Iran K. Solaimani, Banihasheemi, A. Rasuli
97 Map Asia-2006 Determination of Range Suitability Using GIS…Haraz K.Solaimani,A.Kakolarimi, R.Tamartash, S.R.Mousavi,S.Amini
98 ICORG-2006 Relation between landslides and active faults using remote sensing and GIS techniques… S.R.Musavi,K.Solaimni, M.Kanani
99 Map Asia Flood hazard zonation using hydraulic model of HEC-RAS in GIS….. M.Mohseni, K.Soleimani
100 Map India 2005 Relation between landform and vegetation Mousavi, S., Safaian, N., Solaimani, K., Savadkouhi, T.
101 هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه بررسي جريان هاي كمينه با تداوم مختلف در حوضه هاي آبخيز محمود حبيب نژاد، كريم سليماني، محمد علي هاديان و مجتبي ابراهيمي
102 اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
بررسي روند  برخي شاخص هاي کيفي آب زيرزميني با استفاده از آمار ناپارامتريك (مطالعه موردي دشت قائمشهر-جويبار) رحماني ا. (دانشجو)، سليماني ك.، قنبرپور م.، اوسطي خ.
103 اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
شناخت مناطق مناسب احداث سيستم هاي استحصال آب به روش كاربرد مدل مفهومي فازي گهرنژاد ع . (دانشجو)، سليماني ك.، حصاري ب.
104 اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
بررسي مقايسه اي رفتار هيدرولوژيكي زير حوضه يالرود هراز اميري م. (دانشجو)، سليماني ك
105 اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
انتقال آب بين حوزه اي رحماني ا. (دانشجو)، سليماني ك.، اوسطي خ.
106 اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
پايش مديريت مناسب مصرف آب با كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي؛ حوزه تجن ساري اكبري م.، رئيسي م.، پيرنيا ع.  (دانشجو)، سليماني ك.
107 نهمين كنفرانس هيدروليك ايران اثرات برداشت مصالح رودخانه اي از نواحي مركزي كانال اسلي رودخانه هراز هاديان م. (دانشجو)، سليماني ك.، غلامي و.
108 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسي اثر تغييرات اقليمي بر عملكرد محصول استرات‍ژيك برنج مازندران كريم سليماني
109 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسي روند تغييرات سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي؛ دشت قائم شهر-جويبار رحماني ا. (دانشجو)، سليماني ك.، قنبرپور م.، اوسطي خ.
110 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسي تغيير كاربري ارضي بر شاخص فرسايش پذيري خاك علي آزموده، كريم سليماني و عطاالله كلارستاقي
111 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسي نقش آب بندان ها درتامين آب كشت برنج آرش بختياري، دكتر كريم سليماني، دكتر محمود حبيب نژاد و دكتر كاكا شاهدي
112 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
اثرات فيزيوگرافي بر شرايط هيدرولوژيكي حوزه آبخيز مطالعه موردي زير حوزه مرچِ حوزه آبخيز نوررود حميد دارابي، كريم سليماني  و سعيد فريادي
113 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
ارزيابي محصولات فرعي درختان و درختچه ها ي اكوسيستم خزري مطالعه موردي، حوزه آبخيز وازرود فاطمه شكريان و كريم سليماني 
114 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
خشكسالي و پيامدهاي آن الماس رحماني، كريم سليماني، ناصح رحماني 3 محمد عارف نظري
115 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسی روند تر سالی و خشکسالی در حوضه نکارود نیکزاد ا.، رشیدرستمی م.، سلیمانی ک
116 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
چهارچوب مدیریت جامع حوضه های آبخیز در رشیدپور م.، شاهدی ک. ، سلیمانی ک. و نجفی ح
117 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
تعیین دبی اوج سیلاب به روشهای استدلالی... وردیان ف. حبیب نژاد م. سلیمانی ک. و محمودی ن.
118 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
مدل هیدرولوژیکی
GIS &DSS ..
زندی ج.سلیمانی ک. محمدی ا. روشان ح.
119 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسی اشکال فرسایش زیرحوزه مرچ نوررود مازندران فریادی س. سلیمانی ک. و دارابی ح.
120 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی سدها محمدی ا. سلیمانی ک. و زندی ج.
121 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق با استفاده از ایستگاه سینوپتیک بابلسر نیکزاد ا.، رشیدرستمی م.، سلیمانی ک
122 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسی اثر بافت خاک بر میزان هدررفت خاک در مناطق تحت تغییر کاربری اراضی علي آزموده، كريم سليماني و عطاالله كلارستاقي و قربان وهابزاده
123 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسی ارتباط بین خصوصیات موفومتری و حجم آبکندها یوسفوند ش. حبیب نژاد م. سلیمانی ک. نورمحمدی ف. و فتح الهی ط.
124 دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری،
22-24 اردیبهشت 1389 ساری
بررسی وضعیت فرسایش و رسوب زیر حوزه سیل کمر رمضانی م..سلیمانی ک. امیری م.
125 علوم زمین- بین المللی- 1392 بررسی زمین شناختی حوضه آبخیز قره سو کیوان خرمی،وهاب‌زاده، سلیمانی
126 چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
بین المللی 1393

 
بررسی ویژگی های فرسایش خندقی راهی، سلیمانی، توکلی
127 چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
بین المللی 1393

 
مقایسه روش های زمین آمار .. خالدیان فر، سلیمانی، دارابی، جلیلی
128 کنگره علوم خاک1392 ارزیابی روش های مختلف داده افزایی آقاجانلو، رحمی، سلیمانی
129 همایش ملی بهینه سازی مصرف آب1392 مکان یابی مناسب  جمع آوری آب باران فراشی، سلیمانی، رایینی، دخانی
130 چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
بین المللی1393

 
Evaluation of water ground شهرکی، سلیمانی، آبکار، زندی
131 چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
بین المللی1393

 
مقایسه روش های زمین امار در مدلسازی خالدیان فر، سلیمانی دارابی و جلیلی
132 دومین همایش ملی محیط زیست ایران
ملی1393
ارریابی روش های زمین امار در تهیه نقشه فاکتوذ.. خالدیان فر، سلیمانی دارابی و جلیلی
133 اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف اب
ملی1393
مکان یابی مناطق مناسب جمع اوری اب باران چهت فراشی، سلیمانی، رایینی، دخانی
  جدول مربوط به گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشی و فناوری
رديف عنوان گزارش محل انجام فعاليت شروع پايان
1 پهنه بندي خطر سيل در استان مازندران با استفاده از تكنيك دورسنجي و سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران-دانشگاه مازندران-1385    20/7/85
2 تهيه نقشه فرسايش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (موردي؛ حوضه هراز) سازمان آب منطقه اي مازندران-1387   1387
3 بررسي علل رانش زمين در منطقه زارم رود ساري (موردي؛ سقنديكلا استانداري مازندران-1387    1387
4 بررسی ویژگی های جغرافیایی وتلندهای مازندران دانشگاه مازندران-1386   1386
5 بررسی تغییرات اقلیم مازندران با استفاده از  GIS وزارت علوم دبيرخانه بند د) و سازمان هواشناسی -1387    1387
6 مطالعه پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری سازمان محیط زیست مازندران-1387    1387
7 تهیه بانک اطلاعات داده های نقشه ای و ماهواره ای مازندران دانشگاه مازندران-1387    1389
8 پهنه بندي خطر زیستگاهی منطقه چهاردانگه ساری سازمان محیط زیست مازندران-1387    1387
9 پيش بيني عملكرد محصولات كشاورزي با استفاده از پارامترهاي اقليمي وزارت علوم –دبيرخانه بند د) و سازمان هواشناسی -1389    1389
10 سیلاب شهری بابلسر بابلسر   1389
جدول ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری
رديف عنوان طرح محل انجام فعاليت شروع پايان
1 طرح آمایش مازندران استانداري مازندران 1386 1387
2 ریزپهنه بندی زلزله شهر بابل راه و شهرسازی مازندران 1390 1391
ترجمه و تاليف کتاب
رديف عنوان كتاب نوع كتاب (ترجمه يا تاليف) تاريخ چاپ اول ناشر اسامي همكاران به ترتيب اولويت
1 River Basin Management
pp. 305-310
Remote sensing of fluvial landforms in the Lar Basin, Iran.
تاليف 2001 WIT Press K. Solaimani
2 رودخانه ها
(اشکال و فرآيند آبراهه هاي آبرفتي)
ترجمه 1384 دانشگاه مازندران سلیمانی، ک. و ضياتبار احمدي، م.
3 مقدمه ای بر شناخت زمین در فضا تاليف 1387 دانشگاه مازندران سلیمانی، ک.
4 هیدرولوژی و مدل سازی کمی  سیلاب شهری در محیط   GIS تاليف 1392 دانشگاه هراز سلیمانی، ک.، رشیدپور، م.، خسروی، خ.
جدول برپايي نمايشگاهها و طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه، داوری
رديف عنوان فعاليت نوع فعاليت سایر مشخصات اسامي همكاران به ترتيب
(شامل نام متقاضي)
طراحی و راه اندازي آزمايشگاه و کارگاهها برپايي نمايشگاه
1 کارگاه آموزشی ساج و نوسانات خزر کارگاه
(دانشگاه مازندران)
* 6/87 كريم سليماني
2 کارگاه آموزشی گاهشناسی درختی کارگاه
(دانشگاه ساري)
* 24و 25 اردیبهشت 87 كريم سليماني
3 سنجش از دور آزمايشگاه
(دانشگاه ساری)
* 1386 كريم سليماني
4 ژئومورفولوژی و فرسایش-رسوب  آزمايشگاه
(دانشگاه ساری)
* 1387 كريم سليماني
5 GIS آزمايشگاه
(دانشگاه ساری
  1378 كريم سليماني
6 عکسهای هوایی آزمايشگاه
(دانشگاه ساری
  1379 كريم سليماني
7 کارتوگرافی آزمايشگاه
(دانشگاه ساری
  1380 كريم سليماني
جدول آشنايي با زبانهاي خارجي
رديف زبان علمي مكالمه خواندن نوشتن
بسيار خوب خوب متوسط بسيار خوب خوب متوسط بسيار خوب خوب متوسط
1 انگليسي *     *     *    
2 عربي     *   *       *
جدول مربوط به خدمات علمی - اجرایی
رديف
 
نوع فعاليت
 
محل
 
مشخصات ابلاغ تاريخ انجام فعاليت مدت براي مسئوليتهاي اجرائي
شماره تاريخ از تاريخ تا تاريخ سال ماه روز
1 عضو هيات تحريريه پژوهشنامه کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه مازندران 2065/14 17/7/78 23/4/78 ادامه دارد 11    
2 معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران     1377 1378      
3 رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران     1378 1379      
4 مدیر گروه آبخیزداری دانشگاه مازندران     1379 1381      
5 رئيس گروه همکاري علمي و روابط بين الملل دانشگاه مازندران 14960/25 30/9/1384 30/9/1384 20/6/87 2 9  
6 عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی
Caspian

 
دانشگاه دولتی باکو –کشور آذربایجان 2008      ادامه دارد      
7 عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي 1376   25/12/76 تا کنون      
8 عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي  1376   25/12/76 1384      
9 عضو کمیته تخصصی ارتقای استادان دانشگاه مازندران     1385 در حال حاضر 4    
10 عضو شوراي دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساری     1387 در حال حاضر 2    
11 عضو شوراي پژوهشي محيط زيست استان مازندران سازمان محيط زيست 31023 مورخ 27/4/83 27/4/83   27/4/85 1    
12 دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم دانشگاه مازندران-ساری       اردیبهشت 1387      
13 دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری دانشگاه مازندران-بابلسر       شهریور 1387      
14 عضو كميته جذب دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساری 3478 1/10/87 حکم ادامه دارد 2 1  
15 عضو کمیته تخصصی كشاورزي هيات مميزه دانشگاه مازندران  دانشگاه مازندران              
16 عضو هيات مميزه دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران     19/10/89 19/10/91      
17 عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی
JARD

 
INDIA 2010            
18 عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی پژوهشهاي مناطق خشگ دانشگاه سبزوار 1389            
19 عضو هيات تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسي آب 1389            
20 عضو هيات تحريريه مجله علمی- پژوهشي سنجش از دور  GIS ايران انجمن RS & GIS ايران 1386      ادامه دارد      
21 مدیر مسئول و سردبیر مجله GIS در علوم محیطی دانشگاه ساری              
22 سردبیر مجله International Journal of Geo-Environmental Remote Sensing دانشگاه ساری              
23 سردبیر مجله Journal of Applied Hydrology دانشگاه هراز              
24 تدوین مجموعه مقالات كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي خزر              
25 راه‌اندازی کارگاه  گاهشناسی درختی دانشگاه ساري 1387            
26 عضو و نايب رئيس هيات مديره انجمن علمي مهندسي آبياري و آب ايران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 19780/3 31/6/89 31/6/89 ادامه دارد      
27 رئیس دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری     1390 1392