مدیر گروه : پروفسور احمد احمد پور کاسگری
دکتری: دانشگاه تربیت مدرس تهران،  1377
استاد پایه 35عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران

29/1/  1385  تا  1389/04/29 عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
 1389/04/29 تا 1393/01/05 رئیس دانشگاه مازندران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن علمی حسابداری ایران و عضو انجمن حسابرسی ایران
.