به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان شرکت در کارگاه آموزشی می رساند که هزینه شرکت در هریک از کارگاه های آموزشی یكصد هزار تومان مي باشد
علاقمندان میتوانند این مبلغ را به به حساب جاري
909068630 بانك تجارت شعبه مركزي آمل به نام موسسه آموزش عالي هراز پرداخت و فيش واريزي به شماره 2296834-0121 فكس نمایند.
تذكر مهم: مبلغ پرداخت براي دانشجويان  در صورت ارائه مقاله از  50% تخفيف برخوردار است.