مدیر گروه علوم و مهندسی آبخیزداری
پروفسور محمود حبیب نژاد روشن          
فارغ التحصیل از فرانسه – دکتری تخصصی هیدرولوژی
 
 

چارت پيشنهادي كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- آبخيزداري


تعریف و هدف
دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری یکی از رشته  های تخصصی علوم منابع طبیعی  است که مجموعه ای از دانشهای مربوط به این رشته را در بر می گیرد. در این دوره پذیرفته شدگان به مطالعه و شناسایی عمیقتر مسائل آبی کشور ، استعداد اراضی ، وضعیت اکوسیستم های گیاهی و مسائل اقتصادی – اجتماعی حوزه های آبخیز و مدیریت آنها، خواهند پرداخت. لذا هدف ایجاد این دوره ، تربیت متخصصینی است که با کسب دانشهای لازم در زمینه های مذکور بتواند به تحقیق ، برنامه ریزی ، هدایت و مدیریت امور اجرایی در مسائل مبتلا پرداخته و به امر تدریس نیز در صورت لزوم مشسغول گردند.
مهمترین وظایف آبخیزداری شامل است بر:
۱-مطالعه جامع و برنامه ریزی و تعیین خط مشی کلان، تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و حفاظت خاک و نظارت بر آنها ۲-تهیه و تدوین روشها، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی ۳-ایجاد و توسعه ایستگاههای اندازه گیری در حوزه‌های آبخیز ۴-تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی ۵-ارایه برنامه‌های ترویجی و اشاعه فرهنگ آبخیزداری در بین آبخیز نشینان ۶-هماهنگی سیاستها و اقدامات مرتبط با آبخیزداری ۷-توسعه ارتباطات بین المللی به منظور هماهنگی و ایجاد کار مشترک
طول دوره و شکل نظام آموزشی
بر اساس آیین نامه آموزشی و مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره بطور متوسط دو سال می باشد ولی در صورت لزوم با نظر شورای گروه دانشجویان مجازند که حداکثر ظرف سه سال آنرا به اتمام برسانند . شکل نظام آموزشی  نیمسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال به مدت 16 هفته می باشد.
تعداد واحد های درسی
تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری 32 واحد  به ترتیب زیر می باشد.
 دروس الزامی              18 واحد
دروس انتخابی              7 تا 8 واحد
پایان نامه                     6  واحد
سمینار                        1  واحد 
چارت پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری

 


 

    
ليست اعضاي هيات علمي و مدرسين در مقطع كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد مدرس رشته تخصصي مرتبه محل اخذ
 
 
مهندسي آبخيزداري
محمود حبيب نژاد روشن دكتراي تخصصي آبخيزداري پروفسور فرانسه
کریم سلیمانی دكتراي تخصصي RS & GIS پروفسور انگلستان
ميرخالق ضياءتبار احمدي دكتراي تخصصي آبياري و زهكشي پروفسور آمريكا
        ولي ا... كريمي                دكتراي تخصصي آبخيزداري             استاديار ايران
آتيكه افضلي         دكتراي تخصصي آبخيزداري             استاديار ايران
مصطفي رشيدپور آبخيزداري مربي ايران