مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه هراز
پروفسور میر خالق ضیا تبار احمدی

فارغ التحصیل از دانشگاه ایالتی یوتا امریکا
mzahmadi@yahoo.com   


چارت پيشنهادي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي -  آبياري و زهكشي

- تعريف و هدف
دوره كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، يكي از رشته‌هاي تخصصي مهندسي كشاورزي و منابع آب است كه مجموعه‌اي از دانشهاي مربوط به اين رشته را در بر مي‌گيرد. در اين دوره پذيرفته‌شدگان به مطالعه و شناسايي و طراحي سيستم‌هاي آبياري و زهكشي، انتقال آب، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و مديريت آنها خواهند پرداخت. لذا هدف از ايجاد اين دوره، تربيت متخصصيني است كه با كسب دانشهاي لازم در زمينه‌هاي مذكور بتوانند به تحقيق، برنامه‌ريزي، هدايت و مديريت امور اجرايي در اينگونه مسائل پرداخته و به امر تدريس نيز در صورت لزوم مشغول گردند.
2- طول دوره و شكل نظام                                                            
طول اين دوره بطور متوسط دو سال مي‌باشد. ولي در صورت لزوم دانشجويان مجازند كه حداكتر ظرف سه سال آن را به اتمام برسانند. شكل نظام نيمسالي است و هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال و هر نيمسال به مدت 17 هفته مي‌باشد.
3- تعداد واحدهاي درسي
تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي 32 واحد به قرار زير است:
                                                - دروس الزامي                           12 واحد
                                                - دروس انتخابي                         14 واحد
                                                - پايان‌نامه                                  6 واحد
4- نقش و توانايي فارغ‌التحصيلان
فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند در مراكز مختلف از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي به عنوان مربي و در وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو بعنوان مدير فني، برنامه‌ريز و سرپرست پروژه به انجام وظيفه مشغول گردند و در زمينه‌هاي مشروحه زير مسئوليت پذيرفته و نقش خود را ايفا نمايند:
  • برنامه‌ريزي و هدايت امور اجرايي و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي منابع آب كشور
  • تحقيق در زمينه‌هاي مختلف آبياري و زهكشي و پروژه‌هاي آب و خاك
  • تدريس دروس مربوط به آبياري و زهكشي، انتقال آب و هيدرولوژي و منابع آب در آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي كشاورزي.
5- ضرورت و اهميت
با توجه به نقشي كه آب در كشاورزي دارد و نظر به اهميتي كه مسائل مربوط به حفظ و حراست و بهره‌برداري منابع آب به عنوان حيات كشاورزي دارا مي‌باشد، ضرورت و اهميت رشته كارشناسي ارشد مهندسي آبياري و زهكشي روشن مي‌گردد. ايران با وسعت زياد و آب و هواي معتدل نسبتاً خشك داراي منابع آبي تقريباً محدود مي‌باشد كه براي مديريت آنها لازم است متخصصيني با بينش و آگاهي‌هاي كافي تربيت شوند تا از عهده اين مهم برآيند.


 
  برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی

 

ليست اعضاي هيات علمي و مدرسين در مقطع كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد مدرس رشته تخصصي مرتبه محل اخذ
 
مهندسي
آبياري و زهكشي
ميرخالق ضياءتبار احمدي دكتراي تخصصي آبياري و زهكشي پروفسور آمريكا
محمود حبيب نژاد روشن دكتراي تخصصي آبخيزداري پروفسور فرانسه
    ولي ا... كريمي                  دكتراي تخصصي آبخيزداري             استاديار ايران
علي ضياءتبار احمدي دانشجوي دكتراي آبياري مربي ايران
محسن عليزاده دانشجوي دكتراي رياضي مربي ايران