تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


تاریخ انتخاب واحد: 11 شهریور 1396 لغایت 18 شهریور 1396
تاریخ شروع کلاسها: اول مهرماه 1396
تاریخ حذف و اضافه: 3 مهرماه 1396 لغایت 6 مهرماه 1396
شروع امتحانات: 14 دیماه 1396