کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات

لینک ثبت کنفرانس ملی کاربرد فناوری نوین در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات در  ISC


ثبت نام و ارسال مقاله


کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات
www.tesconf.com