یلدا مبارکشب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد
                                                        تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد