پیامبر اکرم(ص): فاطمه(س) پارۀ تن من است، هرکس او را برنجاند مرا رنجانده و هرکس مرا برنجاند بتحقیق خدارا رنجانیده است.
اخبار اطلاعیه ها همایشها و سمینارها منابع و مراجع علمی پیوندهای پرکاربرد